Til innhold

NKKs lover

§ 1 Navn og medlemskap

Forbundets navn er:

NKK – Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Forbundet er en organisasjon for kommunalt og fylkeskommunalt personell med faglig leder-ansvar innenfor økonomiforvaltningen og skatteområdet. Rett til å være medlem har

a) Den faglig ansvarlige for (fylkes)kommunens regnskaper

b) Den som er kommunens skatteoppkrever i henhold til skattebetalingsloven
c) Den/de i (fylkes)kommunen utenom administrasjonssjefen som har lederansvar/fagansvar knyttet til andre deler innenfor NKKs fagområde

d) Ledere i kommunale virksomheter innenfor NKKs fagområde

NKKs fagområde: Skatteinnkreving, innkreving kommunale avgifter og gebyrer, arbeidsgiverkontroll, økonomi, budsjett, finansforvaltning, regnskap, lønn, innkjøp mv.).

Medlemmene stiller, innenfor et rimelig arbeidsomfang, sine kunnskaper til disposisjon for forbundet.

Innmelding skjer gjennom fylkeslaget. Ved tvilstilfelle avgjøres medlemskap av styret i fylkeslaget med ankemulighet til sentralstyret og med adgang for sentralstyret til på eget initiativ å overprøve avgjørelsen.

Utmelding må skje skriftlig.

§ 2 Formål
NKK skal være partipolitisk uavhengig faglig interesseorganisasjon.

Forbundet skal arbeide for å heve kvaliteten innenfor den (fylkes) kommunale økonomiforvaltningen ved bl.a. å:

 • være en attraktiv og ledende aktør for utvikling og utveksling av kunnskap
 • bidra til å utvikle den faglige standarden
 • høyne og opprettholde den ansattes faglige kompetanse ved bl.a. å tilby autorisasjonsordninger
 • styrke de kollegiale forhold
 • skape arenaer for erfaringsutveksling
 • stå for redelighet og trygghet
 • drive kompetanseheving i form av nettverk, kurs, konferanser og verktøy
 • ivareta de faglige interessene for forbundets medlemmer
 • drive objektiv rådgivning som ikke går på bekostning av veiledning overfor medlemmer samt kurs-/konferanseaktiviteten

Forbundet skal ikke være tilsluttet noen lønns- og arbeidstakerorganisasjon eller arbeide med spørsmål direkte knyttet til medlemmenes lønns- eller arbeidsvilkår.

§ 3 Æresmedlemskap og hederstegn

Landsmøtet vedtar egne lover for æresmedlemskap og hederstegn i forbundet og æresmedlemskap i fylkeslagene.

§ 4 Kontingent

Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Det kan for hvert enkelt år vedtas at en del av forbundets kontingentinntekt skal overføres til fylkeslagene.

Kontingenten innbetales etter de frister som fastsettes av sentralstyret.

Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent for tidligere år er utmeldt.

§ 5 Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste organ.

a) Møter
Ordinært landsmøte holdes hvert 3. år. Landsmøtets forhandlinger ledes av sentralstyret.

b) Deltakelse
Alle betalende medlemmer har rett til å delta på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett.

På landsmøtet skal det gjøres kjent hvor mange stemmeberettigede av medlemmer som er til stede.

c) Stemmegivning
Et medlem har en stemme, og kan i tillegg ha inntil 5 personlige fullmakter fra egen kommune.
Sentralstyret kan fastsette frist for innmelding av personlige fullmakter i forkant av landsmøtet.
Alle vedtak fattes med alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i denne lov.
Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Dersom det da fortsatt er stemmelikhet, gjør forbundslederens stemme utslag, unntatt ved valg som avgjøres ved loddtrekning. Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig avstemming, foregår avstemmingen med håndsopprekking.

d) Innkalling, saker til behandling.
Innkalling til landsmøte skal skje med minst 8 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt sentralstyret innen en frist som fastsettes i innkallingen. Sentralstyrets forslag til endelig saksliste skal være gjort kjent for landsmøtedeltakerne senest 3 uker før landsmøtet starter, enten ved direkte brev til deltakerne eller gjennom forbundets fagblad. Innen samme frist skal dokumentene om beretning, regnskapene, forslag til strategiplan samt valgkomiteens innstilling gjøres kjent.

e) Saker
Saksliste foreslås av sentralstyret, med endelig godkjenning av landsmøtet. Saker som ikke står på sentralstyrets forslag til saksliste, jfr. § 5 pkt d, kan behandles dersom ⅔ av landsmøtedeltakerne stemmer for det.
Saker kan strykes av saklisten med vanlig flertall, dette gjelder likevel ikke obligatoriske landsmøtesaker iflg. denne lov. Landsmøtet kan med vanlig flertall vedta at det skal avgis uttalelse om bestemte spørsmål, selv om disse ikke er omtalt i forslaget til saksliste.

Landsmøtet skal behandle følgende obligatoriske saker:

1. Godkjenne innkallingen
2. Vedta sakslisten
3. Velge to sekretærer til å føre protokollen
4. Oppnevne tre personer til å underskrive protokollen.
5. Behandle sentralstyrets beretning.
6. Behandle forbundets regnskaper som er avlagt etter siste landsmøte
7. Vedta en strategisk plan som trekker opp de overordnede retningslinjene og hovedprioriteringer for forbundets arbeid i den kommende landsmøteperioden.
8. Fastsette medlemskontingenten i landsmøteperioden
9. Valg av leder for forbundet.
10. Valg av sentralstyret: Funksjonstiden for et sentralstyremedlem er inntil 3 sammenhengende landsmøteperioder.
Det skal velges:
- Leder av forbundet er sentralstyrets leder.
- Fire sentralstyremedlemmer
- Tre varamedlemmer i rekkefølge.

Innstilling i sak 9 og 10 fremmes av valgkomiteen. Innstilling til de øvrige sakene fremmes av sentralstyret.

f) Utgifter
De faste medlemmene av sentralstyret samt generalsekretæren har møteplikt ved landsmøtene. Forbundet dekker utgiftene ved landsmøtedeltakelsen for disse.

§ 6 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal holdes dersom det vedtas av sentralstyret eller landsstyret. Møtet skal innkalles med minst 4 ukers varsel, med opplysninger om den eller de saker som forårsaker slikt ekstraordinært landsmøte.
Foretas det valg på ekstraordinært landsmøte, gjelder disse fram til første ordinære landsmøte.

§ 7 Valgkomite
Valgkomité og leder for denne velges av landsstyret året før landsmøte og består av 5 medlemmer med geografisk fordeling.

1 representant fra Finnmark, Troms eller Nordland.
1 representant fra Trøndelag eller Møre og Romsdal.
1 representant fra Sogn og Fjordane, Hordaland eller Rogaland.
1 representant fra Agder, Telemark, Vestfold eller Buskerud.
1 representant fra Oppland, Hedemark, Oslo og Akershus eller Østfold.

Oversikt over valgkomiteens medlemmer og leder tas inn i forbundets fagblad, slik at medlemmer og fylkeslag kan fremme forslag på kandidater til forbundets organer.
Dersom et av medlemmene må gå ut av valgkomiteen før denne er ferdig med sin innstilling, peker sentralstyret ut ny representant fra samme distrikt. Dersom valgkomiteens leder går ut, peker sentralstyret ut ny representant, men valgkomiteen velger selv ny leder.

§ 8 Landsstyret
Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Det innkalles med minst 2 ukers varsel, med opplysninger om de saker som skal behandles. I helt spesielle tilfeller kan landsstyret avgjøre saker som normalt er tillagt landsmøtet.

a) Sammensetning og vedtaksførhet
Landsstyret består av sentralstyret og lederne i fylkeslagene. Fylkeslagets nestleder er personlig varamedlem. Kan heller ikke nestlederen møte, kan fylkeslaget peke ut et annet av sine medlemmer. Dersom fylkeslederen er medlem av sentralstyret, møter nestlederen eller den fylkeslaget utpeker. Dersom noen av sentralstyrets medlemmer har forfall, innkalles varamedlem. Landsstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene møter. Generalsekretæren har møteplikt og tale- og forslagsrett på landsstyremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt etter å ha rådført seg med styrets leder. Sentralstyrets leder er også landsstyrets leder.

b) Møter
Landsstyret holder møte minst en gang pr år. Ellers holdes møter når sentralstyret finner det nødvendig, eller minst 5 fylkesledere krever det. Landsstyret kan også avgjøre saker i telefonmøter eller ved skriftlig behandling. I så fall gjelder samme behandlingsregler som for kommunale organer, jfr. Kommunelovens bestemmelser med forskrifter.

c) Utgifter
Forbundet sentralt dekker utgiftene for sentralstyrets deltakelse. Fylkeslagene dekker utgiftene for fylkeslagenes deltakelse.

d) Saker
Landsstyret behandler de saker som sentralstyret legger frem, eller som landsstyret selv ønsker å ta opp. Saker som ikke står på innkallingen, kan behandles dersom 2/3 av de møtende representantene stemmer for det. Uttalelser kan vedtas behandlet med vanlig flertall selv om de ikke er nevnt i innkallingen. Det tilligger landsstyret å vedta eventuell overføring av kontingent til fylkeslagene i medhold av § 4.

Landsstyret skal hvert år
1. Vedta forbundets handlingsplan. Handlingsplanen bygger på landsmøtets vedtak om strategisk plan og skal rulleres årlig.
2. Behandle sentralstyrets beretning for siste år.
3. Behandle forbundets regnskap for siste år.
4. Fastsette årsgodtgjøringen til forbundets leder og til øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer til sentralstyret.
5. Valg av revisor.
Som revisor kan bare velges en statsautorisert revisor eller registrert revisor.
6. Fastsette godtgjørelse for revisor.
I tillegg skal landsstyret:
7. Opprette hvilke faste fagutvalg forbundet skal ha i perioden. Leder av hvert fagutvalg bør være medlem av sentralstyret, og velges av landsstyret. Øvrige medlemmer utpekes av sentralstyret, jfr § 9 pkt 8. Fagutvalgene er rådgivende utvalg overfor sentralstyret. De fremmer innenfor sitt område forslag til uttalelser og til tiltak for å nå forbundets formål, jfr § 2. Sentralstyret fastsetter mer detaljert arbeidsfordeling mellom fagutvalgene.

De gamle fagutvalgene fungerer inntil nye fagutvalg er konstituert.

Dersom det blir nødvendig, foretar landsstyret suppleringsvalg av varamedlemmer til sentralstyret eller som revisor. Landsstyret utpeker valgkomité og leder for denne, jfr. § 7.
Generalsekretæren er ansvarlig for at det føres protokoll ved møter i landsstyret

§ 9 Sentralstyret
Mellom landsmøtene leder sentralstyret forbundets arbeid.
a) Sammensetning og vedtaksførhet.
Sentralstyret består av leder og 4 andre medlemmer. Sentralstyret velger selv nestleder blant medlemmene. Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede. Generalsekretæren har møteplikt og tale- og forslagsrett på sentralstyremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt etter å ha rådført seg med styrets leder.

Går noen av de valgte styremedlemmene ut av forbundet rykker varamedlem opp som fast medlem for resten av perioden.

Ansatte i sekretariatet kan ikke velges som medlemmer av sentralstyret.

b) Møter
Sentralstyret holder møte når lederen finner det nødvendig eller minst to av medlemmene krever det. Sentralstyret kan også avgjøre saker i telefonmøter eller ved skriftlig behandling. I så fall gjelder samme behandlingsregler som for kommunale organer, jfr. kommunelovens bestemmelser med forskrifter.

c) Saker
Sentralstyret behandler de saker som legges fram av leder eller generalsekretær og kan ta opp saker på eget initiativ. Sentralstyret har et særlig ansvar for å påse at forbundets virksomhet er i samsvar med de planer som landsmøtet og landsstyret har vedtatt og innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt i budsjettet.

Sentralstyret har ellers følgende oppgaver:
1. Fremme forslag overfor landsstyret om handlingsplan
2. Vedta årsbudsjett
3. Gi innstilling i saker som skal forelegges landsstyret
4. Sørge for at forbundets regnskap føres på en forsvarlig måte og fastsette eventuell godtgjøring
5. Oppnevne ad-hocutvalg til å utrede saker.
6. Oppnevne eventuelle utvalg som skal ha oppdrag under landsmøtet.
7. Peke ut medlemmer av fagutvalgene utenom utvalgslederen, jfr § 8.
8. Avgjøre tvister om tolkning av forbundets lover og vedtekter
9. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i forbundets lover og vedtekter
10. Fastsette tid og sted for landsmøtene, sørge for innkalling, forslag til saksliste og forslag til vedtak i landsmøtesakene gjøres kjent innenfor de frister som er satt i § 5
11. Fungere som styre for fagbladet.
12. Sørge for at forbundet har en sekretariatsfunksjon, herunder ansette sekretariatsleder og øvrige personale, fastsette deres lønns- og arbeidsvilkår samt fastsette instruks(er).

Sentralstyret kan ellers gi uttalelser på forbundets vegne og behandle og gjøre vedtak
i alle saker som ikke uttrykkelig er lagt til landsmøtet eller landsstyret å avgjøre.
Sentralstyret kan delegere til leder eller til generalsekretær å fatte vedtak på forbundets vegne i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Generalsekretæren er ansvarlig for at det føres protokoll ved møter i sentralstyret.

Forbundets leder får fullmakt til å oppnevne forbundets representanter til utvalg som skal nedsettes av statlige eller andre organer.

Sentralstyret kan delegere oppgaver til generalsekretæren i tråd med vedtatte lover og strategiplan.

§ 10 Generalsekretæren
Generalsekretæren har det administrative ansvar for forbundets løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen.
Generalsekretæren skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.
Generalsekretæren skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

§ 11 Fylkeslagene
Forbundet skal normalt ha et fylkeslag i hvert fylke. Sentralstyret kan godkjenne en annen inndeling i enkelte fylker dersom fylkeslagenes årsmøter vedtar å søke om det.
Fylkeslagene består av de medlemmer av forbundet som har sin stilling innenfor det geografiske område vedkommende fylkeslag dekker. Landsmøtet vedtar egen lovnorm for fylkeslagenes organisering og virksomhet. Det enkelte fylkeslag vedtar egen lov i henhold til lovnormen på sitt årsmøte. Fylkeslagene skal arbeide til fremme av forbundets formål, jfr. § 2

Fylkeslagene skal sende sentralstyret (sekretariatet) årsmelding, regnskap og utskrift av protokoller fra sine styre- og årsmøter. Forandringer i fylkeslagenes styre skal straks meldes til sentralstyret (sekretariatet). Fylkeslaget skal sende aktuelt stoff om virksomheten til forbundets blad.

§ 12 Regnskap
Forbundets og bladets regnskaper avsluttes hvert år og sendes til revisor innen utgangen av februar måned følgende år. Utbetalinger skal være anvist av leder, generalsekretær eller bladets redaktør, innen gjeldende rammer.

§ 13 Eksklusjon
Gjør et medlem seg skyldig i handling eller atferd innenfor eller utenfor forbundet til skade for forbundets interesser eller anseelse, har sentralstyret rett til å ekskludere vedkommende. Et ekskludert medlem kan anke saken inn for landsstyret uten at anken har oppsettende virkning. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse ovenfor landsstyret.

§ 14 Endring av lovene
Landsmøte kan endre lovene med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 15 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av forbundet må skje på landsmøte og vedtas med minst ¾ flertall. Forslaget om oppløsning skal fremmes for landsmøtet dersom sentralstyret, landsstyret eller styrene i minst 3 fylkeslag har gått inn for slik oppløsning. Ved oppløsning skal forbundets og fylkeslagenes midler overføres kommunene og fylkeskommunene eller til en kommunal interesseorganisasjon og øremerkes opplæring.

Ved oppløsning av fylkeslag (ikke fusjonering sammen med andre fylkeslag) skal lagets midler overføres NKK sentralt. Ved midlertidig driftsstans overføres også lagets midler til NKK sentralt inntil nytt fungerende styre er valgt.

Vedtak om oppløsning av fylkeslag må skje på landsmøte og vedtas med minst ¾ flertall.

LOVNORM FOR FYLKESLAG

§ 1 Navn og organisasjon
NKK.......................er NKK – Norges kemner- og kommuneøkonomers forbunds fylkeslag i ................... fylke i henhold til dette forbunds lov.

§ 2 Formål
Fylkeslagets oppgave er primært å bidra til gjennomføring av forbundets målsetting, uttrykt i forbundets lov § 2, ved å avgi uttalelser mv. Samt arrangere møter, kurser o.l. innenfor det enkelte fylkeslags grenser eller i fellesskap med andre fylkeslag. Hvis forbundet (landsstyret) anser det nødvendig, kan fylkeslaget pålegges å utføre bestemte oppgaver, eventuelt bidra økonomisk til løsning av konkrete prosjekter forbundet ikke kan finansiere alene.

§ 3 Medlemskap
Rettigheter og plikter.
Fylkeslaget består av de medlemmer av forbundet som har sin stilling innenfor det geografiske område fylkeslaget dekker. Medlemmene bør innenfor et rimelig omfang, stille sine fagkunnskaper til disposisjon gjennom utvalgsarbeid, foredrag o.l.
Tillitsvalgte kan frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert.

§ 4 Æresmedlemskap
Medlemmer som har gjort seg fortjent til lagets anerkjennelse og heder, kan utnevnes som æresmedlemmer. Utnevning skjer i henhold til særskilte vedtekter fastsatt av landsmøte.

§ 5 Kontingent
Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøte og innbetales til forbundet. Det skal ikke utliknes særskilt kontingent til fylkeslaget. Forbundet sender hvert år en medlemsoversikt til det enkelte fylkeslag. Sentralstyret eller landsstyret fastsetter hvert år fylkeslagets eventuelle andel av medlemskontingenten.

§ 6 Årsmøtet
Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet. Dette avholdes hvert år innen utgangen av .......... måned. Innkalling og saksliste sendes medlemmene minst ..... uker før møtet.
Årsmøte skal:
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Velge møteleder og møtesekretær
3. Behandle styrets beretning og revidert regnskap.
4. Behandle innkomne forslag.
5. Vedta en plan for arbeidet kommende år, herunder avgjøre om det skal opprettes faste utvalg (fagutvalg, kursutvalg el.l.) og bestemme størrelsen av disse.
6. Foreta valg av:
a) styre på .... medlemmer med .... varamedlemmer. Funksjonstiden for styret er 2 år med fastsatt turnusordning, for varamedlemmer er den 1 år.
b) leder for …år
c) nestleder og evt. andre styrefunksjoner for kommende år, såfremt dette ikke vedtas delegert til styret.
d) Revisor med varamedlem for ….år.
e) leder og .... medlemmer med 1 varamedlem til de faste utvalg, såfremt dette ikke vedtas delegert til styret.
f) valgkomite på ... medlemmer til å forberede neste års valg. Årsmøtet utpeker komiteens leder.

Årsmøte er vedtaksført med det antall medlemmer som er tilstede. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget, unntatt ved valg som i tilfelle avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøte kan gjøre vedtak i saker som er ført opp i innkallingen og som det etter denne lov skal avgjøre. Dersom en sak ikke er nevnt i innkallingen kan ¼ av møtedeltakerne motsette seg at saken avgjøres av årsmøtet.
Årsmøtets forhandlinger skal protokollføres og utskrift sendes sentralstyret og forbundets blad.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst ¼ av medlemmene krever det. Det innkalles og gjennomføres etter samme bestemmelser som et ordinært årsmøte, men kan bare behandle de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er nevnt i innkallingen.

§ 8 Styret
Mellom årsmøtene ledes fylkeslaget av et styre på .... medlemmer.
Styret skal:

 • velge nestleder og evt. andre styrefunksjoner for kommende år, såfremt dette ikke er foretatt av årsmøte.
 • iverksette årsmøtets vedtak, herunder oppfølging av den vedtatte årsplan.
 • avgi uttalelser i alle saker som ikke er tillagt årsmøtet.
 • motta innmelding av nye medlemmer i henhold til forbundets lov § 1 siste ledd.
 • oppnevne leder og medlemmer til faste utvalg, såfremt dette ikke er foretatt av årsmøtet.
 • utføre øvrige arbeidsoppgaver som blir pålagt av årsmøtet eller av forbundet.

Styret holder møte når lederen finner det nødvendig eller når 2 av de øvrige styremedlemmene krever det. Styrets forhandlinger skal protokollføres.

§ 9 Faste utvalg
Faste utvalg (fagutvalg, kursutvalg el.l.) opprettes av årsmøtet og skal bestå av det antall medlemmer årsmøtet har vedtatt. Oppnevning skjer i h.h.t. denne lovs § 6. Styret bør være representert i de faste utvalg.

 • Fagutvalgenes oppgave er å være rådgivende for styret i faglige spørsmål innenfor hvert sitt område, og avgi uttalelse i de saker styret ber om. De skal også av eget tiltak ta opp saker som de mener er av interesse for medlemmene.
 • Evt. andre faste utvalg får arbeidsområde fastsatt av årsmøtet, evt. av styret.

§ 10 Vedtektsendringer
Endringer av denne lov kan vedtas av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten. Lovnormens tekst, vedtatt av landsmøte kan ikke endres.

§ 11 Oppløsning
Ved oppløsning av fylkeslag (ikke fusjonering sammen med andre fylkeslag) skal lagets midler overføres NKK sentralt. Ved midlertidig driftsstans overføres også lagets midler til NKK sentralt inntil nytt fungerende styre er valgt.

Vedtak om oppløsning av fylkeslag må skje på landsmøte og vedtas med minst ¾ flertall.

VEDTEKTER
for æresmedlemskap og hedersmedalje i NKK – Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund.

§ 1
NKK har følgende 3 hederstegn:
1. Æresmedlemskap i forbundet
2. Hedersmedalje i gull
3. Æresmedlemskap i fylkeslag

§ 2
Æresmedlemskap i forbundet er organisasjonens høyeste utmerkelse. Det tildeles medlemmer som i særlig høy grad har gjort seg fortjent til takk og anerkjennelse for sin innsats til fremme av eller støtte for forbundets formål og interesser.

Ved æresmedlemskap festes en forgylt stjerne på medlajebåndetbåndet. Medaljen festes på venstre side av brystet, og skal bæres ved høytidelige anledninger arrangert av forbundet, av dets fylkeslag eller av beslektede organisasjoner i inn- og utland.

Tildeling av æresmedlemskap til en person kan foreslås av ethvert medlem av forbundet eller av et fylkeslag. Forslaget skal inneholde mest mulig fullstendige opplysninger om de forhold som menes å gi grunnlag for tildeling, og sendes fortrolig og med rommelig tidsmargin til hederstegnkomiteen.

Æresmedlemskap i forbundet tildeles av sentralstyret etter innstilling fra hederskomiteen (jfr § 5)

For gyldig vedtak i nevnte organer gjelder forbundets/fylkeslagets lover.

Utdeling av æresmedlemskap foretas fortrinnsvis ved en høytidelighet på forbundets landsmøte, eventuelt fylkeslagets årsmøte.
Æresmedlemskap i forbundet overrekkes av forbundets leder, med bistand fra hederskomiteens leder. Samtidig overrekkes diplom underskrevet av de samme.

§ 3
Hedersmedaljen tildeles medlemmer og andre som gjennom langvarig fortjenestefull virksomhet eller på annen måte har gjort seg fortjent til forbundets anerkjennelse og heder.

Hedersmedaljen består av et forgylt kors med hvit emalje i 4 stråler og med forbundets initialer i midten. Medaljebåndet skal være kongeblått.

Tildeling av hedersmedalje til en person kan foreslås av ethvert medlem av forbundet eller av et fylkeslag. Forslaget skal inneholde mest mulig fullstendige opplysninger om de forhold som menes å gi grunnlag for tildeling, og sendes fortrolig og med rommelig tidsmargin til hederstegnkomiteen.

Hedersmedalje tildeles av sentralstyret etter innstilling fra hederskomiteen (jfr § 5)

For gyldig vedtak i nevnte organer gjelder forbundets/fylkeslagets lover.

Utdeling av hedersmedalje foretas fortrinnsvis ved en høytidelighet på forbundets landsmøte, eventuelt fylkeslagets årsmøte.
Hedersmedalje overrekkes av forbundets leder, med bistand fra hederskomiteens leder. Samtidig overrekkes diplom underskrevet av de samme.

§ 4
Æresmedlemskap i fylkeslag tildeles medlemmer som gjennom langvarig virksomhet i et fylkeslag og/eller på annen måte, har gjort seg fortjent til lagets anerkjennelse og heder.

Æresmedlemskap i fylkeslag tildeles av fylkeslagets styre.

For gyldig vedtak i nevnte organer gjelder forbundets/fylkeslagets lover.

Æresmedlemskap i fylkeslag overrekkes av fylkeslagets leder med bistand fra et annet medlem av fylkeslagets styre. Samtidig overrekkes diplom underskrevet av de samme. Hvis overrekkelsen ikke kan skje som her skissert, foretas den på annen høvelig måte snarest mulig etter tildelingen.

§ 5
Landsstyret oppnevner på sitt første møte etter landsmøte en hederskomité på 3 medlemmer. Landsstyret oppnevner også komiteens leder. Komiteens oppgave er på eget selvstendig grunnlag å vurdere både foreslåtte og eventuelle andre kandidater som kan være kvalifisert til forbundets heder, og deretter avgi innstilling overfor sentralstyret.
Personer som selv kan være aktuelle kandidater til forbundets heder bør ikke velges i komiteen. Komiteens medlemmer fungerer til nytt valg er foretatt.

§ 6
Sentralstyret utformer diplom for hederstegnene og sørger for innkjøp av diplomer, medaljer og æresmedlemsstjerner. Utgiftene til dette dekkes av forbundet. Fylkeslagene kan rekvirere diplomer fra forbundsstyret. Øvrige utgifter i forbindelse med fylkeslagenes utdelinger, dekkes av fylkesstyret.


Gå til fylkeslag
ANONNSØRER

chevron-down