Kommuneregnskapet, 9. utg. - 2024

Boka gir en oversikt over kommunenes regnskapssystem, innføring i rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper, kommunelovens og budsjett- og regnskapsforskriftens regnskapsbestemmelser, øvrige økonomiforskrifter til kommuneloven, innsikt kommunale regnskapsstandarder og god kommunal regnskapsskikk samt veiledning til rapportering av økonomisk informasjon til kommunale organer. Boka gir også dyp innsikt i regnskapsfaglige spørsmål samtidig som boka er et oppslagsverk for praktiske løsninger. Det gis grundige analyser og avstemminger av regnskapsmateriale slik at det avlagte regnskapet blir så korrekt som mulig.

Boka dekker kommunenes og fylkeskommunenes årsregnskap og konsoliderte regnskap, foretakenes regnskap, regnskap for interkommunalt samarbeid, regnskap for kirkelig fellesråd og menighetsråd samt KOSTRA-rapportering av økonomidata. I tillegg er en rekke spesielle temabehandlet, så som bokføringsregler, finansforvaltning, garantier, pensjon, selvkost og merverdiavgift.

Boka vil være en god lærebok og et godt oppslagsverk for studenter, økonomiog regnskapsmedarbeidere, for revisjonen og andre med regnskap som fag eller ansvarsområde.

Pris: kr. 1 390,- + frakt

Gå til bestillingsskjema

Finanshåndboka, 1 utg. - 2022

Finanshandboka går inn i temaer som:

  • Lovverk og forskrift
  • Begreper
  • Finansforvaltning
  • Gjeldsforvaltning
  • Garantier
  • Risiko
  • Strategier, rutiner og rapportering

Pris: kr. 90,- + frakt

Finanshåndboka finnes også som elektronisk versjon.
Du kan bestille den her.

Gå til bestillingsskjema

Bestillingsskjema: