Kurs

Innføring i kommuneregnskap

Gardermoen 10. og 11. mars 2020

Frist:
21. januar 2020

Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

Over hele landet våren 2020

Kurs for økonomisjefer

Gardermoen 30. mars 2020

Frist:
24. februar 2020

Investeringsanalyse i kommunal sektor

Gardermoen 20. april 2020

Frist:
16. mars 2020

MVA grunnleggende

Gardermoen 20. og 21. april 2020

Frist:
2. mars 2020

Inkassodagene 2020

Gardermoen 12. og 13. aprill 2020

Frist:
10. mars 2020

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

100-års jubileummet ble feiret med to parallelle konferanser: Kemnerkonferansen og Regnskapskonferansen

Aktuelt

Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

24. januar 2020

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap. Høringsutkastet omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner.

Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommuner og fylkeskommuner f.o.m. 2020 skal utarbeide et samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet (konsolidert årsregnskap). Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet, uavhengig av organisering. Transaksjoner og mellomværender mellom regnskapsenheter som er en del av kommunen som juridisk enhet, skal som hovedregel ikke være med i det konsoliderte årsregnskapet. Et konsolidert årsregnskap skal gi kommunestyret eller fylkestinget oversikt over kommunens samlete økonomi og ressursbruk.

GKRS har i høringsutkastet lagt spesiell vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet skal være uavhengig av kommunens organisering. Dette har bl.a. vært førende for valg av løsning knyttet til eliminering av interne transaksjoner. Dette er nærmere utdypet i høringsbrevet.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her

Høringsfrist er 1. juni 2020

Oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

9. januar 2020

GKRS har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene ble fastsatt i september 2019. De resterende standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Oppdateringen er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift.

GKRS har samtidig besluttet at KRS nr. 6 Noter og årsberetning oppheves med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Dette er begrunnet i at kommuneloven med forskrifter nå uttømmende regulerer kravene til noteopplysninger og årsberetning.

Les oversendelsesbrevet her

Statliggjøring av skatteoppkreveren

17. desember 2019

Stortinget vedtok som kjent fredag 13. desember statliggjøring av skatteoppkreveren.

I følge våre lover (§2), er NKK et forbund som tar seg av faglige spørsmål og vi er derfor ingen forhandlingspart. Videre fremdrift er en prosess mellom den enkelte kommune som avgivende arbeidsgiver, Skatteetaten som mottagende arbeidsgiver og berørte fagforeninger.

Vi vil fortsatt påpeke faglige spørsmål/områder der det er aktuelt, selv om vi ikke er forhandlingspart.

Lenker:

Veilder til budsjett- og regnskaps-forskriften

22. november 2019

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften

Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Last ned veilederen

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

22. november 2019

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Last ned forskriften

Hva var det vi sa? Kommunal Økonomi november 2019

31. oktober 2019

Hele november-utgaven av Kommunal økonomi er viet verdens beste skatteoppkrevere. I dette nummeret fremfører forbundet alle sine argumenter på hvorfor skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen fortsatt bør være lokal. Kommunal økonomi november 2019 vil i fremtiden være dokumentasjonen på «hva var det vi sa». Vi skal ikke bli beskyld for å være etterpå-kloke. Vi setter nå vår lit til Stortinget og ber de snu for tredje gang.

Les hele utgaven her

Oppdatering av KRS-ene til ny kommunelov

25. september 2019

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. 

Les mer her

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250