Kurs

Inkassodagene 2020

12. og 13. oktober 2020

Frist:
4. august 2020

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

3. samlinger høsten 2020

Frist:
20. juni 2020

NKKskolen videregående kommuneregnskap

3. samlinger høsten 2020

Frist:
20. juni 2020

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

100-års jubileummet ble feiret med to parallelle konferanser: Kemnerkonferansen og Regnskapskonferansen

Aktuelt

Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

26. mars 2020

Norges kommunerevisorforbund har på vegne av NKRF, KS og NKK sendte en forespørsel til Finansdepartementet om friser i forbindelse med merverdiavgiftkomensasjon for kommunene.

Les mer

 

Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon

24. mars 2020

Som ledd i regionreformen har 119 kommuner med virkning fra og med 1. januar 2020 blitt redusert til 47 nye kommuner. Endring ved sammenslåing og deling av kommuner til en ny kommune reiser flere spørsmål knyttet til krav om kompensasjon av merverdiavgift på innkjøp de involverte kommunene foretok ved årskiftet 2019-2020.

Les mer

MVA tiltak som følge av Covid19

24. mars 2020

Regjeringen har foreslått to tiltak som gjelder merverdiavgift på grunn av Covid19: 1) Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller i april 2020 til 10. juni 2020, og 2) midlertidig reduksjon av lav avgiftssats fra 12 % til 8 %. Den 21. mars 2020 ble det under behandlingen i Stortinget enighet om tiltak nr. 1, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til tiltak nr. 2. Nedenfor kan du lese mer om dette.

Les mer

Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

24. januar 2020

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap. Høringsutkastet omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner.

Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommuner og fylkeskommuner f.o.m. 2020 skal utarbeide et samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet (konsolidert årsregnskap). Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet, uavhengig av organisering. Transaksjoner og mellomværender mellom regnskapsenheter som er en del av kommunen som juridisk enhet, skal som hovedregel ikke være med i det konsoliderte årsregnskapet. Et konsolidert årsregnskap skal gi kommunestyret eller fylkestinget oversikt over kommunens samlete økonomi og ressursbruk.

GKRS har i høringsutkastet lagt spesiell vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet skal være uavhengig av kommunens organisering. Dette har bl.a. vært førende for valg av løsning knyttet til eliminering av interne transaksjoner. Dette er nærmere utdypet i høringsbrevet.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her

Høringsfrist er 1. juni 2020

Oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

9. januar 2020

GKRS har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene ble fastsatt i september 2019. De resterende standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Oppdateringen er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift.

GKRS har samtidig besluttet at KRS nr. 6 Noter og årsberetning oppheves med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Dette er begrunnet i at kommuneloven med forskrifter nå uttømmende regulerer kravene til noteopplysninger og årsberetning.

Les oversendelsesbrevet her

Statliggjøring av skatteoppkreveren

17. desember 2019

Stortinget vedtok som kjent fredag 13. desember statliggjøring av skatteoppkreveren.

I følge våre lover (§2), er NKK et forbund som tar seg av faglige spørsmål og vi er derfor ingen forhandlingspart. Videre fremdrift er en prosess mellom den enkelte kommune som avgivende arbeidsgiver, Skatteetaten som mottagende arbeidsgiver og berørte fagforeninger.

Vi vil fortsatt påpeke faglige spørsmål/områder der det er aktuelt, selv om vi ikke er forhandlingspart.

Lenker:

Veilder til budsjett- og regnskaps-forskriften

22. november 2019

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften

Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Last ned veilederen

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

22. november 2019

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Last ned forskriften

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250
Rull til toppen