NKKs 46. landsmøte 16. september 2020

NKKs medlemmer kalles med dette inn til det 46. landsmøte. Landsmøtet avholdes digitalt i Zoom den 16. september 2020 kl. 09.00 – 11.00.

Kurs

Inkassodagene 2020

12. og 13. oktober 2020

Frist:
4. august 2020

Kurs for økonomisjefer

31. august 2020

Frist:
21. september 2020

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

3. samlinger høsten 2020

Frist:
22. juni 2020

NKKskolen videregående kommuneregnskap

3. samlinger høsten 2020

Frist:
22. juni 2020

Kommuneregnskapet etter ny kommunelov trådte i kraft

3 dager i september

Frist:
20. august 2020

Kommuneregnskapet - ny utgave i salg nå!

 • Ny kommunelov (2018)
 • Nye budsjett- og regnskapsforskrifter (gjeldende fra 2020)
 • Nye økonomiforskrifter (gjeldende fra 2020)
 • Nye regler for interkommunalt samarbeid
 • Nye notekrav til årsregnskapet
 • Oppdaterte regnskapsstandarder (KRS-er)
 • Forslag til regnskapsstandard for konsolidert regnskap (høring)
 • Bearbeidet rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Ny havne- og farvannslov med regler om avgifter og gebyrer

Aktuelt

Opphevelse av notater

GKRS har gjort en vurdering av behov for å oppdatere notater som er utgitt av GKRS som følge av ny kommunelov. Flere notater vil bli oppdatert, mens enkelte vil bli innarbeidet i for eksempel rammeverket eller som vedlegg til standarder. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2021. Noen av notatene er imidlertid vurdert å

Les mer »

Oppdatert KRS nr. 7

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen er oppdatert og tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten og det er

Les mer »

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Den nye forskriften erstatter forskrift 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier og forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Les mer »

Veileder til garanti- og finansforskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye garanti- og finansforskriften (forskrift 18. november 2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner).
Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les mer »

Ny veileder til KOSTRA-forskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS)).

Veilederen inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les mer »

Utsatt foreldelse for 1. termin 2020

av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC NKRF, KS og NKK har blitt hørt. Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 er utsatt. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått at foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 utsettes fra 10. juni 2020 til 31. august 2020. Endringen skal tre i kraft straks. Det er verdt

Les mer »

Oppdatert KRS nr. 7

22. juni 2020

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen er oppdatert og tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten og det er derfor gjort en oppdatering av KRS nr. 7. Etter at rammeverket er oppdatert, vil KRS nr. 7 bli vurdert på nytt.

Den oppdaterte standarden gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Les mer

Opphevelse av notater

22. juni 2020

GKRS har gjort en vurdering av behov for å oppdatere notater som er utgitt av GKRS som følge av ny kommunelov. Flere notater vil bli oppdatert, mens enkelte vil bli innarbeidet i for eksempel rammeverket eller som vedlegg til standarder. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2021. Noen av notatene er imidlertid vurdert å ikke lenger være aktuelle, og er derfor vedtatt opphevet.
 
Følgende notater er opphevet:

 • Avdragsfond etter de tidligere regler 
 • Rente- og avdragsfrie utlån i kommunenes balanser 
 • Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler m.v til KRS 8 Leieavtaler

Rundskriv H-3/20 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2021

8. juni 2020

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2021, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6.

Les brevet fra KMD

Veileder til garanti- og finansforskriften

19. mai 2020

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye garanti- og finansforskriften (forskrift 18. november 2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner).

Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les veilederen

Ny veileder til KOSTRA-forskriften

19. mai 2020

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS)).

Veilederen inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les veilederen

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

19. mai 2020

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Den nye forskriften erstatter forskrift 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier og forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Les forskriften

Utsatt foreldelse for 1. termin 2020

14. mai 2020

av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC

NKRF, KS og NKK har blitt hørt. Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 er utsatt.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått at foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 utsettes fra 10. juni 2020 til 31. august 2020. Endringen skal tre i kraft straks.

Det er verdt å merke seg at forslaget kun gjelder utsatt foreldelse for 1. termin 2020. En eventuell utsettelse av foreldelse for 2. termin 2020 vil kreve forskriftsendring, noe som foreløpig verken er foreslått eller vedtatt.

Endringen har sin bakgrunn i brev sendt fra NKRF, KS og NKK til Finansdepartementet hvor det ble bedt om utsatt foreldelsesfrist på grunn av den pågående viruspandemien.

Les også: – Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

Manglende konsekvensutredning ved sentralisering av skatteoppkreverfunksjonen

14. mai 2020

Stortinget vedtok i desember 2019 at skatteoppkreveren skal overføres til skatteetaten fra 1. juni 2020. Tiltakene som ble satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 har medført at selve overføringen av skatteoppkreveren utsettes til 1. november 2020. I pressemeldingen som ble sendt ut 19. mars begrunnes utsettelsen med at både Skatteetaten og kommunene prioriterer samfunnskritiske oppgaver. Videre er begrunnelsen at dette medfører utfordringer for en overføring med god kvalitet og uten ytterligere risiko for stabil og sikker produksjon.

NKK ber i dette vedlagte brevet om at Riksrevisjonen kan vurderer om finansdepartementet har fulgt gjeldende regelverk om konsekvensutredning.

Les brevet

Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon

24. mars 2020

Som ledd i regionreformen har 119 kommuner med virkning fra og med 1. januar 2020 blitt redusert til 47 nye kommuner. Endring ved sammenslåing og deling av kommuner til en ny kommune reiser flere spørsmål knyttet til krav om kompensasjon av merverdiavgift på innkjøp de involverte kommunene foretok ved årskiftet 2019-2020.

Les mer

MVA tiltak som følge av Covid19

24. mars 2020

Regjeringen har foreslått to tiltak som gjelder merverdiavgift på grunn av Covid19: 1) Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller i april 2020 til 10. juni 2020, og 2) midlertidig reduksjon av lav avgiftssats fra 12 % til 8 %. Den 21. mars 2020 ble det under behandlingen i Stortinget enighet om tiltak nr. 1, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til tiltak nr. 2. Nedenfor kan du lese mer om dette.

Les mer

Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

24. januar 2020

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap. Høringsutkastet omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner.

Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommuner og fylkeskommuner f.o.m. 2020 skal utarbeide et samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet (konsolidert årsregnskap). Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet, uavhengig av organisering. Transaksjoner og mellomværender mellom regnskapsenheter som er en del av kommunen som juridisk enhet, skal som hovedregel ikke være med i det konsoliderte årsregnskapet. Et konsolidert årsregnskap skal gi kommunestyret eller fylkestinget oversikt over kommunens samlete økonomi og ressursbruk.

GKRS har i høringsutkastet lagt spesiell vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet skal være uavhengig av kommunens organisering. Dette har bl.a. vært førende for valg av løsning knyttet til eliminering av interne transaksjoner. Dette er nærmere utdypet i høringsbrevet.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her

Høringsfrist er 1. juni 2020

Oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

9. januar 2020

GKRS har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene ble fastsatt i september 2019. De resterende standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Oppdateringen er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift.

GKRS har samtidig besluttet at KRS nr. 6 Noter og årsberetning oppheves med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Dette er begrunnet i at kommuneloven med forskrifter nå uttømmende regulerer kravene til noteopplysninger og årsberetning.

Les oversendelsesbrevet her

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250
Rull til toppen