Kurs

Regnskapskonferansen 2020

1. desember 2020

Frist:
6. november 2020

Årsavslutning av kommuneregnskap

7. desember 2020

Frist:
Snarest!

Årsavslutning av kommuneregnskap

9. og 10. desember 2020

Frist:
Snarest!

Kommuneregnskapet - ny utgave i salg nå!

  • Ny kommunelov (2018)
  • Nye budsjett- og regnskapsforskrifter (gjeldende fra 2020)
  • Nye økonomiforskrifter (gjeldende fra 2020)
  • Nye regler for interkommunalt samarbeid
  • Nye notekrav til årsregnskapet
  • Oppdaterte regnskapsstandarder (KRS-er)
  • Forslag til regnskapsstandard for konsolidert regnskap (høring)
  • Bearbeidet rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper
  • Ny havne- og farvannslov med regler om avgifter og gebyrer

Aktuelt

Veileder til selvkostforskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften (forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

Les mer

Opphevelse av notater

GKRS har gjort en vurdering av behov for å oppdatere notater som er utgitt av GKRS som følge av ny kommunelov. Flere notater vil bli oppdatert, mens enkelte vil bli innarbeidet i for eksempel rammeverket eller som vedlegg til standarder. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2021. Noen av notatene er imidlertid vurdert å

Les mer

Oppdatert KRS nr. 7

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen er oppdatert og tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten og det er

Les mer

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Den nye forskriften erstatter forskrift 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier og forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Les mer

Veileder til garanti- og finansforskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye garanti- og finansforskriften (forskrift 18. november 2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner).
Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les mer

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250
Rull til toppen