Til innhold

Om NKK

NKK – Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund – er stiftet 9. desember 1919.

Forbundet er et serviceorgan for kommunesektoren innenfor kommunal økonomiforvaltning, som å svare på spørsmål, tilbyr studiekompetanse, kurs og verktøy innenfor NKKs fagområde.

Forbundet driver også et eget forlag som gir ut bøker og tidsskriftet Kommunal Økonomi.

NKKs organer:

Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte holdes hvert 3. år.

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Det innkalles med minst 2 ukers varsel, med opplysninger om de saker som skal behandles. I helt spesielle tilfeller kan landsstyret avgjøre saker som normalt er tillagt landsmøtet. Landsstyret består av sentralstyret og lederne i fylkeslagene. Sentralstyrets leder er også landsstyrets leder.

Sentralstyret: Mellom landsmøtene leder sentralstyret forbundets arbeid. Sentralstyret består av leder og 4 andre medlemmer. Sentralstyret velger selv nestleder blant medlemmene. Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede. Generalsekretæren har møteplikt og tale- og forslagsrett på sentralstyremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt etter å ha rådført seg med styrets leder.

Generalsekretæren har det administrative ansvar for forbundets løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen.

Fylkeslagene: Forbundet skal normalt ha et fylkeslag i hvert fylke. Sentralstyret kan godkjenne en annen inndeling i enkelte fylker dersom fylkeslagenes årsmøter vedtar å søke om det.

Fagutvalg:

  • Fagutvalg økonomi
  • Fagutvalg kompetanseutvikling
  • Fagutvalg innkreving

ANONNSØRER

chevron-down