NKKs etiske retningslinjer

Følgende etiske retningslinjer vedtas for NKK som organ og medlemmene:

”Følgende etiske retningslinjer innføres for NKKs medlemmer hva angår mottak av gaver og andre fordeler samt tilbud om gaver og andre fordeler:

1) Mottak av gaver og andre fordeler
NKKs medlemmer skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres tjenestehandlinger.

Økonomiske bidrag fra eksterne leverandører til finansiering av sentrale/lokale arrangement forbys.

NKK sine medlemmer må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger.

Kommentarer:
Forbudet mot gaver gjelder også for NKKs medlemmer på tjenestereise eller oppdrag i utlandet. Dersom særskilte kulturelle forhold eller diplomatiske hensyn gjør at avslag kan virke fornærmende på giver, og således skade den norske kommunetjenestens interesser, kan en gave eller annen ytelse som ville være uakseptabel i Norge, likevel i visse tilfelle mottas hvis den er i samsvar med lokalt akseptert skikk. Mottakelse av slike gaver eller ytelser må imidlertid overlates til den kommuneansattes arbeidsgiver ved hjemkomst.

Penger, eller verdier som kan sidestilles med penger, som for eksempel lån, rabatter mv. må aldri mottas, uansett hva som måtte være skikk i vedkommende land.

I forbindelse med sin tjenesteutøvelse vil NKKs medlemmer kunne bli invitert til måltider, forestillinger og reiser mv. Bespisning, og i en viss utstrekning også underholdning, vil kunne være naturlige ledd i programmet ved for eksempel offisielle besøk i utlandet eller i Norge. Offisielle middager og kulturarrangementer representerer normalt ikke noe problem. Men dersom besøk utenlands eller innenlands skjer som et ledd i forhandlinger om kontrakter eller for å få demonstrert produkter og /eller tjenester, bør som hovedregel alle reise- og oppholdsutgifter dekkes av den virksomhet som sender sine ansatte på tjenestereise.
I noen sammenhenger mottar NKKs medlemmer invitasjon til sport- eller kulturarrangementer fra leverandører eller parter som er i søknads- eller forhandlingsprosesser med virksomheten. Det bør i hvert enkelt tilfelle nøye vurderes om virksomheten bør ta imot slike invitasjoner. Alle utgifter i forbindelse med slike invitasjoner bør, dersom invitasjonene aksepteres, som hovedregel dekkes av virksomheten selv. Invitasjoner fra offentlig eide virksomheter og private virksomheter bør i disse sammenhengene behandles likt.

Med økonomiske bidrag som forbys menes for eksempel finansieirng av middager, dekning av utgifter til arrangement, drikke, foredragsholdere mv.)

Salg av annonser, stand mv. regnes ikke som økonomisk bidrag siden dette er salg av tjenester.

Brudd på korrupsjonsbestemmelsene kan medføre påtale og straff, jfr. Strl. §§ 276 a-c.

Kommunens brevhode og logo skal aldri brukes i privat korrespondanse.

2) Tilbud om gaver og andre fordeler
NKKs medlemmer skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger.

Kommentar:
NKKs medlemmer må ikke gi eller tilby noen en gave eller en fordel som et ledd i sin tjenesteutøvelse, i den hensikt å påvirke råd eller beslutninger fra mottakeren, for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger eller lignende. For NKKs medlemmer vil det kunne betegnes som korrupsjon å motta en slik gave eller fordel i kraft av sin stilling. NKKs medlemmer vil også kunne bidra til korrupsjon dersom de i kraft av sin stilling tilbyr noen en slik gave eller fordel, for eksempel for å få gjennomslag i forhandlinger om kjøp eller leveranser av varer eller tjenester. Selv om tilbudet rent faktisk ikke skulle påvirke vedkommendes råd eller beslutninger, vil selve det forhold at et NKK medlem har forsøkt å påvirke andre, svekke befolkningens tillit til den kommunale tjenesten. Dette vil være uforenlig med gjeldende normer for god forvaltningsskikk. Det vil likevel være anledning til å gi oppmerksomhetsgaver ved statsbesøk, politiske besøk, delegasjonsbesøk og lignende, når gavens størrelse eller verdi er i samsvar med alminnelige høflighetsnormer.
På samme måte vil det være uforenlig med ens stilling som NKK medlem å tilby noen en fordel som skal oppfylles på et senere tidspunkt, for eksempel etter at vedkommende har sluttet i den aktuelle virksomheten, så som ansettelse, bonus eller lignende.

Slike handlinger er straffesanksjonert, jfr. Strl. §§ 276 a-c.

3) Faglig program
Ved weekend-samlinger må store deler av lørdagen også gis et faglig innhold.

Kommentar:
Der hvor det legges opp til samling med start på torsdag/fredag og med hjemreise søndag må store deler av lørdagen også gis et faglig innhold. Det er bare i de tilfeller hvor man legger opp til 1 ukes samling hvor man kan bruke hele lørdag og søndag på egen hånd.

Årsmøteturer/fagturer bør ikke legges utenlands dersom programmet ikke inneholder besøk/representasjon i det landet man besøker tas inn under punkt 3 før kommentarer.

4) Lønnsinnberetning
Subsidiert deltageravgift til ledsagere må innberettes.

Kommentar:
Dersom ledsagere subsidieres enten gjennom fylkeslaget, eller ved lavere deltageravgift som kan forklares med økonomisk bidrag fra firmaer må dette alltid lønnsinnberettes.”