Sarpsborg kommune har fått medhold ang kommunalt tilskudd til private barnehager og beregning av pensjon

Fylkesmannen i Østfold gir Sarpsborg kommune medhold i at man kan bruke en reell beregning av pensjonspremien for de kommunale barnehagene når de skal beregne sitt tilskudd til private barnehager.

Publisert:

Kommuneregnskap

Det siteres følgende fra fylkesmannens brev:
PBL anfører at kommunen har korrigert eget grunnlag med over 4 millioner kr på bakgrunn av beregning fra KLP. De skriver i klagen at det ikke er anledning til å korrigere med annet enn bruk av premiefond. Videre viser PBL i brev 11.09.2013, med henvisning til brev fra Kunskapsdepartementet, til at et av argumentene for å kunne korrigere for bruk av premiefond er at de kommunale barnehagene inngår i et risikofellesskap.

Sarpsborg kommune skriver at KLP etter avslutning av regnskapet har gjort en reell beregning av pensjonspremien for Sarpsborg kommune spesifikt for alle ansatte i de kommunale bamehagene. KLP har beregnet at den innbetalte premien for de ansatte i barnehagene utgjør 15,3 % mot 21,4 % for gjennomsnittet av alle ansatte. Kommunen mener at det er i tråd med forskrift om likeverdig behandling å bruke dette i tilskuddsgrunnlaget.
Forskrift om likeverdig behandling § 4 første ledd bestemmer at tilskuddet til de ikke kommunale barnehagene skal beregnes ut fra gjennomsnittlige driftskostnader i de kommunale barnehagene. I rundskriv Udir-6-2013 (rundskrivet) heter det at beregning av pensjonsutgifter skal basere seg på kommunens pensjonspremier, fratrukket årlig bruk av premiefond.

I brev fra Utdanningsdirektoratet datert 11.04.2012 heter det at “Dette innebærer at grunnlaget for beregning av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager baseres på kommunens faktiske innbetalinger til pensjonsordningen“. I brev fra Kunnskapsdepartementet til PBL 15.02.2013 refereres det til at KRD vurderer at det ikke er grunnlag for at tilskuddene skal overstige kommunens faktiske innbetalinger til pensjonsordningen.
Kunnskapsdepartementet støtter vurderingene fra KRD. De uttaler videre i brevet at også private barnehager med ytelsesbaserte ordninger vil kunne finansiere pensjonsforpliktelsene sine med bruk av avkastning på tidligere innbetalte midler.

Videre påpeker departementet at de barnehageansatte i kommunen deltar i et risikofellesskap med andre kommunale virksomheter.
Formålet med forskrift om likeverdig behandling er å sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale bamehager ved tildeling av offentlige tilskudd, jf. forskriften § 1. Etter forskriften § 4 skal tilskuddet beregnes ut fra de gjennomsnittlige driftskostnadene pr. heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Det er et viktig prinsipp i regelverket at tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene skal beregnes ut fra et grunnlag som er nærmest mulig det reelle forbruket i de kommunale barnehagene.

Dette følger også av likeverdighetsprinsippet i formålsbestemmelsen.
Sarpsborg kommune har fra sin pensjonsleverandør fått beregnet hvor stor del av den innbetalte premien som faktisk knytter seg til de som er ansatt i de kommunale bamehagene. Kommunen har dokumentert beregningen med e-post fra KLP som inneholder en talloppstilling for lønn og pensjonspremie for alle ansatte i bamehagene. Etter Fylkesmannens vurdering er det i tråd med regelverket å bruke regnskapstall som på en best mulig måte gjenspeiler kommunens kostnader til drift av bamehagene. Vi kan ikke se at formuleringen om risikofellesskapet i Kunnskapsdepartementets brev 15.02.2012 avskjærer kommunen fra å bruke en mer presis beregning av pensjonspremien der dette er mulig. I denne saken er beregningen dokumentert fra pensjonsleverandøren. På bakgrunn av dette, kan ikke Fylkesmannen se at Sarpsborg
kommunes håndtering av pensjonsutgifter er i strid med forskriften.