Til innhold

Rundskriv H-5/14 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2015

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2015, jf. regnskapsforskriften § 13-5:


Publisert: 10. juni 2014
Kategori:
1010.0606.14141414
  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,65 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %.
  • Beregningene skal foretas på grunnlag av oppdaterte levealdersforutsetninger som tar høyde for økt levealder. Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene (K2013FT).
  • Beregningene skal inkludere pensjonsreformen, det vil si levealdersjustering, ny regulering av løpende pensjoner (jf. ovenfor) og individuell garanti for årskull født tom. 1958.
  • Beregningene skal bygge på ny uføreordning i Folketrygden.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at premieavvik oppstått i regnskapsåret 2014 og senere skal amortiseres over 7 år. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker det har fortsatt anledning til å amortisere premieavviket over 1 år.


ANONNSØRER

chevron-down