Overføring av justeringsrett og foreldelse – Skattedirektoratet inntar ny rettsoppfatning

Kommuner kan med hjemmel i plan- og bygningsloven pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur som ved ferdigstillelse skal overføres til kommunen. For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift representerer merverdiavgift på utbygging av slik infrastruktur en kostnad.

Publisert:

Merverdiavgift

Gjennom justeringsreglene kan kommunen oppnå en etterfølgende kompensasjonsrett for den merverdiavgift som utbygger ikke har fradragsrett for. Kommunen kan aldri kreve justering før den har mottatt en justeringsoppstilling fra utbygger. Justeringsbeløp skal tas med i kompensasjonsoppgaven for 6. termin, senest i kompensasjonsoppgaven for 1. termin påfølgende år med innleveringsfrist 10. april, jf. kompensasjonslovens bestemmelser om foreldelse.

Frem til nå har avgiftsmyndighetene tolket kompensasjonslovens bestemmelser om foreldelse slik at foreldelse begynner å løpe i den termin kommunen overtar infrastrukturen, selv om kommunen ikke har mottatt justeringsoppstilling fra utbygger. Dette innebærer at hvis kommunen ikke har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger senest innen 10. april året etter at kommunen har overtatt infrastrukturen, mister kommunen sin justeringsrett for overtakelsesåret.

Skattedirektoratet endrer nå denne lovforståelsen i klagesaken av 20. oktober 2015. Ifølge direktoratet starter ikke foreldelsesfristen å løpe før kommunen har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger. Dersom kommunen eksempelvis overtar infrastrukturtiltaket i år 1, og mottar justeringsoppstillingen fra utbygger i år 4, vil kommunen nå kunne kreve justering for årene 1 – 3, forutsatt at kravet tas med på kompensasjonsoppgaven for 6. termin i år 4, senest i oppgaven for 1. termin i år 5.

Skattedirektoratets avgjørelse gjelder konkret overtakelse av justeringsrett etter kompensasjonsloven. Vi antar at dette tilsvarende vil gjelde for overtakelse av justeringsrett etter reglene i merverdiavgiftsloven. Til forskjell fra kompensasjonslovens regler om foreldelse, gjelder det etter merverdiavgiftslovens bestemmelser en foreldelsesfrist på 3 år.