Norge må endre finansieringen av kommunale renovasjonsselskaper

Norges finansiering av kommunale renovasjonsselskaper er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte og må endres, vedtok EFTAs overvåkingsorgan ESA i 27. februar 2013. Norge gis en frist til 27 mars 2013 for å melde tilbake til ESA om hvorvidt norske myndigheter godtar vedtakets forslag om treffe såkalte formålstjenlige tiltak for å endre systemet.

Publisert:

Kommuneregnskap

I Norge er renovasjonstjenester regulert i Forurensingsloven. Ifølge loven er norske kommuner forpliktet til å sørge for innsamling av husholdningsavfall i sine respektive områder. Private selskaper kan ikke samle inn husholdningsavfall uten kommunenes tillatelse. Kommunene har derfor et lovlig monopol når det gjelder innsamling av slikt avfall. Kommunene kan imidlertid velge om de vil sette denne tjenesten ut på anbud eller om de vil gjøre jobben selv. Gjør de jobben selv, regnes ikke denne aktiviteten som økonomisk virksomhet slik begrepet er definert i EØS-avtalen. Dagens vedtak dreier seg om kommunale renovasjonsselskaper som i tillegg til å samle inn husholdningsavfall i sin egen kommune også driver økonomisk virksomhet. Dette kan dreie seg om å legge inn anbud på kontrakter for husholdningsavfall i andre kommuner eller å tilby andre tjenester i markedet, for eksempel innsamling av industriavfall.

ESA mener dagens system for finansiering av kommunale renovasjonsselskaper kan føre til kryssubsidiering av slik økonomisk aktivitet. Enkelte kommunale renovasjonsselskaper har i tillegg skattefritak.

ESA konkluderer med at den potensielle kryssubsidieringen og skatteunntaket må regnes som statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen siden støtten kan påvirke både konkurranse og handel innen EØS.
ESA foreslår derfor at Norge treffer følgende formålstjenlige tiltak  før å bringe ordningen i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen:
Kommunale renovasjonsselskaper bør forpliktes til å føre adskilte regnskap for innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og annen øknonomisk aktivitet.
Norske myndigheter bør sørge for at det ikke forekommer noen kryssubsidiering mellom renovasjonsselskapenes innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og deres økonomiske aktiviteter. Spesielt bør de sørge for at en rimelig andel av de faste utgiftene føres på den økonomiske aktiviteten.

Alle kommunale renovasjonsselskaper som tilbyr kommersielle tjenester i markedet bør være forpliktet til å betale skatt.
En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut i statsstøtteregisteret på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

Kilde: The EFTA Surveillance Authority