Manglende konsekvensutredning ved sentralisering av skatteoppkreverfunksjonen

Stortinget vedtok i desember 2019 at skatteoppkreveren skal overføres til skatteetaten fra 1. juni 2020. Tiltakene som ble satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 har medført at selve overføringen av skatteoppkreveren utsettes til 1. november 2020. I pressemeldingen som ble sendt ut 19. mars begrunnes utsettelsen med at både Skatteetaten og kommunene prioriterer samfunnskritiske oppgaver. Videre er begrunnelsen at dette medfører utfordringer for en overføring med god kvalitet og uten ytterligere risiko for stabil og sikker produksjon.

NKK ber i dette vedlagte brevet om at Riksrevisjonen kan vurderer om finansdepartementet har fulgt gjeldende regelverk om konsekvensutredning.

Rull til toppen