KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap – fastsatt som foreløpig standard

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard. Standarden omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner, og var på høring våren 2020. Innkomne høringsuttalelser er gjennomgått av GKRS.


Publisert: 1. juli 2020
Kategori:
0101.0707.20202020

Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet. For å ivareta dette er det i standarden lagt stor vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet, spesielt netto driftsresultat, skal være uavhengig av kommunens organisering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften § 10‑1 andre ledd, slik at plikten til å eliminere interne transaksjoner skal fravikes når det følger av god kommunal regnskapsskikk. Denne endringen i forskriften åpner for elimineringsunntak som innebærer at KRS nr. 14 er harmonisert med KOSTRA-rapporteringen.

Standarden trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Les standarden her

Les oversendelsesbrevet her


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle