Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling

GKRS har fastsatt endringer i notatet «Justering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessige problemstillinger». Endringene, som er tatt inn med rød skrift, gjelder den regnskapsmessige løsningen for avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til overdrager, dvs. utbygger, i forbindelse med utbyggingssaker.


Publisert: 26. juni 2017
Kategori:
2626.0606.17171717

I slike saker kan det være avtalt at kommunen helt eller delvis skal tilbakeføre den justeringsinntekten kommunen får etter justeringsreglene i hhv. merverdiavgiftskompensasjonsloven og merverdiavgiftsloven til utbygger. En omtale av slike avtaler ble tatt inn i notatet i 2015. I etterkant av dette kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en uttalelse i en konkret sak som gjorde det nødvendig å vurdere de regnskapsmessige løsningene i notatet på nytt.

Notatet legger til grunn at overføringen til utbygger kan utgiftsføres i investeringsregnskapet på det tidspunkt overføringen faktisk skjer. Dersom kommunen har lagt til grunn de regnskapsmessige løsningene som notatet tidligere la til grunn, dvs. at slike avtaler i realiteten utgjorde et lån, kan det etter GKRS’ forståelse ikke regnes som en feil i tidligere års regnskap. Konsekvensen av en omlegging til de regnskapsmessige løsningene i det reviderte notatet, kan regnskapsføres direkte i balansen.

Les notatet


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle