Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Som en følge av lov- og forskriftsendringer var det nødvendig å foreta noen justeringer i KRS nr. 6 (F) for at standarden skal være i samsvar med gjeldende regelverk.

Publisert:

Kommuneregnskap

Styret  i GKRS vedtok de nødvendige endringene i sitt møte 16.12.2010. I tillegg ble det vedtatt en mindre endring i KRS nr. 4 (F) punkt 4.1 nr. 2 for å presisere at prinsippet om at utgifter som kan henføres direkte til salg av anleggsmidler utgiftsføres i investeringsregnskapet, gjelder alle typer anleggsmidler. Ny tekst i standardene er markert med rød skrift.

Les de endrete standardene her: