Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Som en følge av lov- og forskriftsendringer var det nødvendig å foreta noen justeringer i KRS nr. 6 (F) for at standarden skal være i samsvar med gjeldende regelverk. Styret  i GKRS vedtok de nødvendige endringene i sitt møte 16.12.2010. I tillegg ble det vedtatt en mindre endring i KRS nr. 4 (F) punkt 4.1 nr. 2 for å presisere at prinsippet om at utgifter som kan henføres direkte til salg av anleggsmidler utgiftsføres i investeringsregnskapet, gjelder alle typer anleggsmidler. Ny tekst i standardene er markert med rød skrift.


Publisert: 22. desember 2010
Kategori:
2222.1212.10101010

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle