To nye notater fra GKRS

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fastsatte 20. september to nye notater. Det ene notatet omhandler regnskapsføring av utdeling fra aksjeselskaper, mens det andre tar for seg regnskapsføring av justering av merverdiavgift.


Publisert: 21. september 2012
Kategori:
2121.0909.12121212

Utdeling fra aksjeselskaper Notatet «Utdeling fra aksjeselskaper» drøfter når utdelinger fra aksjeselskaper skal inntektsføres i henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er først og fremst utdelinger i form av utbytte og kapitalnedsettelse som er omhandlet, men andre former for utdeling omtales også. Notatet utdyper forståelsen av KRS nr. 4 (F) – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Les hele notatet

Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling Dette notatet redegjør for hvordan justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon skal regnskapsføres i kommuneregnskapet. Spørsmålene som drøftes gjelder spesielt tidspunkt for regnskapsføring og hvorvidt regnskapsføringen skal skje i drifts- eller investeringsregnskapet.

Les hele notatet


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle