Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017

Brev fra KMD:
Vi vil med dette orientere om at det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften. Det er i tillegg gjort flere presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering. Vi viser til KOSTRA rapporteringsveilederen for 2017 for nærmere informasjon, se Regnskapsrapporteringen.


Publisert: 8. november 2016
Kategori:
0808.1111.16161616

1. Endringer i funksjonskontoplanen
For funksjon 172/472 Pensjon er det presisert at det er bruttopremie før fratrekk for bruk av premiefond som skal fordeles på tjenestefunksjonene.
For funksjonene 213 Voksenopplæring og 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. er veiledningen tydeliggjort vedrørende føring av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, integreringstilskudd og særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Det er klargjort at inntektsutjevning (skatteutjevning) skal føres på funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd.

2. Endringer i artskontoplanen

Artene 230, 240 og 250
Det er foretatt noen forenklinger og presiseringer i veiledningen for artene 230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg, 240 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester og 250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg/nyanlegg. For art 230 og 240 er også artsbruk ved henholdsvis vedlikeholdsutgifter og driftstjenester knyttet til bygg, anlegg og veier presisert.

Art 800
Det er klargjort at inntektsutjevning (skatteutjevning) skal føres på art 800 Rammetilskudd.
Det er også foretatt andre mindre endringer i veilederen som gjelder innholdet i enkelte funksjoner og arter. Dette gjelder bla funksjonene 521-533, 562 og 870 (fylkeskommune). Jf. Rapporteringsveilederen der de enkelte endringene fremgår.

Konsern
Det er foretatt utdypninger i veilederen knyttet til KOSTRA vedrørende kjøp mellom kommunekassen og inter(fylkes)kommunale samarbeid (konsern). Utdypet veiledning omfatter rapportering knyttet til både inter(fylkes)kommunale samarbeid som anses som/er eget rettssubjekt og fører særregnskap, og for inter(fylkes)kommunale samarbeid som ikke fører særregnskap. Formålet er å klargjøre når de konserninterne artene skal benyttes for samarbeid. Utdypningene er foretatt både i tekstlige kapitler og for artene 330, 350, 380, 430, 450, 480, 730, 750, 780, 830, 850 og 880.

3. Andre endringer i kontoplanen

Ny balansekonto 2.42/5.42 for Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår
Det har i de siste årene vært sterk vekst i kommunenes og fylkeskommunenes langsiktige gjeld med kortsiktig finansiering (løpetid under ett år). Kortsiktig finansiering kan innebære en ekstra refinansieringsrisiko ved at kommunene ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall, uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering. Etter endringer i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 7 (finansforskriften), skal rapportering om finansforvaltningen f.o.m. 2017 også omfatte spesifikk informasjon om verdien av lån som forfaller, og som må refinansieres innen 12 måneder.
Obligasjoner som er klassifisert som langsiktig gjeld er utstedt for en periode på mer enn ett år. Det kan dermed være flere obligasjonslån som har forfall neste regnskapsår, og som kan utgjøre et betydelig beløp for kommunesektoren. De nevnte endringene i finansforskriften medfører også et behov for statistikk i KOSTRA knyttet til obligasjonslån med forfall i neste regnskapsår. Denne informasjonen vil ikke fremkomme etter gjeldede kontoplan. F.o.m. 2017 opprettes det derfor en ny balansekonto 2.42/5.42 Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår.

4. Annen informasjon

Veileder for rapportering av konserninterne transaksjoner
Veileder for Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA ble utgitt i november 2011. Veilederen er oppdatert med mindre endringer pr november 2016. Justeringer som er foretatt, er hovedsakelig korreksjon av veiledningstekst som ikke var i samsvar med veiledningen til funksjon 120/420 Administrasjon i kontoplanveilederen for KOSTRA rapportering.
Den oppdaterte veilederen Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA vil bli publisert samtidig med kontoplanveilederen for KOSTRA rapportering.

Konvertering KOSTRA fylkesvei
I brev om endringer i regnskapsrapporteringen i KOSTRA fra 2015 av 03.11.2014, ble det orientert om konverteringsrapporten for konvertering av fylkesvegregnskapet fra Statens vegvesens kontoplan til fylkeskommunenes KOSTRA-kontoplan. Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med konverteringsrapporten er å legge til rette for en likere KOSTRA- rapportering av fylkesvegregnskapene, i samsvar med detaljeringsgraden som er fastsatt i rapporteringsforskriften. Bakgrunnen for konverteringsrapporten var ønsket om å kunne publisere pålitelige og sammenlignbare nøkkeltall i KOSTRA, som viser i hvilken grad fylkeskommuner (over tid) prioriterer veivedlikehold og investering på fylkesveiene. Det har ikke vært mulig å lage nøkkeltall som er tilstrekkelig pålitelige, da innrapporterte regnskapstall har vært for ulike, både knyttet til kontoklasse og hvilke arter det rapporteres til. Det var også et ønske å kunne publisere nøkkeltall fordelt på utgifter til drift (tiltak for å opprettholde veiens funksjonelle kvalitet) og utgifter til vedlikehold (tiltak for å opprettholde veiens strukturelle kvalitet) på fylkesveier. Det vises i den forbindelse til omtale av endringer i artene 230, 240 der skille mellom drift og vedlikehold av veier er presisert i kontoplan fom. 2017. Det har også vært ønskelig å publisere tilsvarende nøkkeltall for kommunale veier.

Ut i fra KOSTRA-tall for 2016 ser det ut til at flere av fylkeskommunene ikke har benyttet konverteringsrapporten. Det medfører at det ikke kan publiseres nøkkeltall som er tilstrekkelig pålitelige pr dags dato. KMD oppfordrer til at konverteringsrapporten benyttes i størst mulig grad ved KOSTRA- konvertering av fylkesvegregnskapet.

Endringer i årsregnskapet etter foretatt KOSTRA-rapportering
I noen tilfeller foretas det endringer i årsregnskapet etter at KOSTRA-rapporteringen er foretatt, på grunn av tilbakemeldinger fra revisor eller kommunestyrets behandling av årsregnskapet. I tilfeller der endringen i årsregnskapet har vesentlig betydning for nøkkeltallene, oppfordrer KMD til at det foretas ny rapportering av regnskapstall og grunnlagsdataene som publiseres i KOSTRA.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle