Veileder til selvkostforskriften

Veilederen erstatter de tidligere retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14).

Publisert:

Kommuneregnskap

Du finner veilederen er under. Den er også tilgjengelig på Kommunal- og moderniseringsdepartmentets nettsider under temaet kommuneøkonomi.

KMD gjør spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser i selvkostforskriften. Her skiller løsningene seg fra løsningene i de tidligere retningslinjene og/eller fra løsningene i forslaget (høringsutkastet) til den nye selvkostforskriften.

1. Investeringskostnadene skal som hovedregel fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk, men kan fortsatt også fordeles over den regnskapsmessige avskrivningstiden, jf. forskriften § 5 tredje ledd.
De maksimale avskrivningstidene i kommuneregnskapet er for øvrig endret fra og med regnskapsåret 2020, jf. forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

2. Kostnader til administrativ ledelse, folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1 eller eierorganer skal ikke inngå i selvkost, jf. forskriften § 4 tredje ledd.
Eierorganer vil være generalforsamlingen i et aksjeselskap (AS), representantskapet i et interkommunalt selskap (IKS), representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 2019 og andre organer hvor kommunen utøver sin myndighet som eier eller deltaker i selskapet eller samarbeidet.

3. Hvis det gjort en feil i beregningen som medfører at samlet selvkost har blitt for lavt, skal feilen ikke tas inn som en kostnad i selvkost, jf. forskriften § 7 andre ledd.
Gebyrgrunnlaget kan altså ikke økes i etterkant. Dette gjelder imidlertid ikke for avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34 første ledd, der det er krav om full kostnadsdekning.
Hvis feilen derimot har medført at samlet selvkost i foregående år har blitt beregnet for høyt, skal feilen rettes opp i etterkant.

4. Underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkellova kan ikke framføres til senere år, jf. forskriften § 8 fjerde ledd.