Veileder til kontoplanen i KOSTRA – justeringer per 29.01.2021

Veilederen til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 ble publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider 05.11.2020,  og korrigert versjon ble publisert 15.12.2020.

Publisert:

Kommuneregnskap

Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt ytterligere endringer i veilederen, og korrigert versjon per 29.01.2021 er publisert, se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/

Endringsloggen på side 2 i veilederen gir oversikt over hva som er endret. Alle endringene er markert med rød tekst og dato for endring.