Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022 - endringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert en oppdatert Veilederen til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022


Publisert: 15. desember 2021
Kategori:
1515.1212.21212121

Oversikt over hvilke endringer som er foretatt, finnes i endringsloggen på side 2 i veilederen. Alle endringene er markert med rød tekst og dato for endring.

Det er blant annet foretatt endringer i kapittel 12 Regnskapsoppstillinger med tilordnete arter. I punkt 12.1 Økonomisk oversikt drift etter forskriften § 5-6, punkt 12.2 Bevilgningsoversikt drift etter forskriften § 5-4 og punkt 12.3 Bevilgningsoversikt investering etter forskriften § 5-5, vises nå postene for avsetning til og bruk av fond hver for seg. I opprinnelig publisert veileder var bruk av og avsetning til fond vist samlet.

Endringene er en harmonisering med tilsvarende endringer i forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., § 5-4 første ledd, § 5-5 første ledd og § 5-6.


Se alle endringen på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine nettsider

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle