Til innhold

Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 - endringer

Veilederen til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 ble publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider 05.11.2020.


Publisert: 17. desember 2020
Kategori:
1717.1212.20202020

I etterkant av publiseringen er det foretatt mindre endringer i veilederen, og korrigert versjon av veilederen er publisert, se https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/.

Oversikt over hvilke endringer som er gjort, finnes i endringsloggen på side 2 i veilederen. Alle endringene er markert med rød tekst og dato for endring. Det er blant annet presisert at utgifter til karantenehotell og til isolasjonsavdeling skal føres på henholdsvis funksjon 233 Annet forebyggende arbeid og 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Departementet gjør oppmerksom på at det kan bli publisert flere endringer i veilederen til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021, som ikke blir omtalt i brev. Evt. endringer vil fremkomme av endringsloggen. Vi anbefaler derfor alltid å benytte den publiserte oppdaterte veilederen som oppslagsverk.

Med hilsen
Grete Lilleschulstad (e.f.)
fung.avdelingsdirektør

Charlotte Herje
seniorrådgiver


ANONNSØRER

chevron-down