Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom

Dersom kommunen yter tilskudd i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler til tilskuddsmottaker, skal transaksjonen dekomponeres i en salgstransaksjon og en tilskuddstransaksjon. Fagkomiteen har på forespørsel fra en kommune vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved slik regnskapsføring. GKRS vurdering er at tilskudd gitt i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler skal regnskapsføres til virkelig verdi på overdragelsestidspunktet.


Publisert: 22. desember 2010
Kategori:
2222.1212.10101010

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle