/Kommunal Finanshåndbok

Valutarisiko

Innenfor vår eksempelportefølje vil det kunne oppstå valutarisiko innenfor investering i utenlandske statlige rentepapirer (Risikoklasse 1), innenfor aksjefond og hedge fond (Risikoklasse 5) og innenfor enkeltaksjer og Private Equity fond (Risikoklasse 6). Ved å definere våre aktivaklasser som vi har gjort (og det er en definisjon vi har gjort) har vi ikke adgang til å ta valutarisiko i risikoklassene 1, 2, 3 og 4.


Publisert: 0606.0202.15151515

Innenfor renteforvaltning vil det ofte være naturlig å valutasikre internasjonale obligasjoner og internasjonale rentefond. Dette primært fordi man har en mer eller mindre klar formening om forventet renteavkastning (markedsrenten vil alltid være positiv og lang rente vil normalt være høyere enn kort rente) som man ønsker å få med seg i porteføljens samlete avkastning. Valutakursenes utvikling er det mye vanskeligere å ha noen forventningsverdi på. I tillegg vil endringer i valutakursen kunne få stor betydning for avkastningen. Da kan det være riktig å si at forventet valutakurs er lik dagens kurs og gjøre en sikringsforretning som understøtter dette.

Innenfor hedge fond og aksjer/aksjefond er avkastningsbildet og valutarisikoen mer kompleks. For det første kan internasjonale hedge og aksjefond (og ofte norske aksjefond som kan ha en åpning for å plassere en viss andel i internasjonale aksjer) plassere i aksjer som er underlagt flere valutaregimer. For det andre vil internasjonale selskaper (og i særdeleshet globale selskaper) ha aktiviteter i mange land og ha inntekter i flere valutaer. Ofte vil det derfor være slik at investeringer i hedge fond aksjer/aksjefond ikke valutasikres. Med de valutakurssvingningene vi har hatt de senere årene, gir dette imidlertid en helt klar tilleggsrisiko ved siden av aksjeavkastningsrisikoen.

Her skal det imidlertid understrekes at kommunen har full anledning til å ta den valutakursrisiko som den finner forsvarlig. Hovedreglen må imidlertid igjen være at denne valutakursrisikoen, sammen med annen risiko som tas, ikke må lede til en total finansiell risiko som må anses som vesentlig.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle