/Kommunal Finanshåndbok

Tilfredsstillende avkastning

Det følger av kommuneloven § 52 at det enkelte kommunestyre selv skal gi regler for finansforvaltningen:

  • Herunder følger det at kommunestyret selv skal ta stilling til krav til avkastning (og hvor stor risiko kommunen og fylkeskommunen påtar seg innenfor lovens rammer).

Publisert: 0606.0202.15151515

”Tilfredsstillende” er et relativt begrep og vil ha forskjellig betydning for hvert enkelt individ. Ikke minst vil nivået for ”tilfredsstillende avkastning” variere fra kommunestyre til kommunestyre. Det viktigste er at det enkelte kommunestyre er seg bevist hva det selv legger i dette begrepet og uttrykker dette gjennom mer eller mindre godt definerte krav til avkastning.

En gylden regel innenfor finansforvaltning er at avkastning og risiko henger sammen slik at det å sette krav til avkastning er det samme som å sette krav til risiko.

Det ønskete risikonivå bestemmes av to forhold; tidsperioden og krav til minsteavkastning (maksimalt tap) for den tidsperioden vi ser på.

Tidsperioden vi her ser på, må ikke forveksles med den investeringshorisont vi har for porteføljen, som kan være både 5 og 10 år. Ut fra en ”maksimalt tap” tankegang ønsker vi ofte å se på atskillige kortere perioder.

For eksempel kan en tidsperiode for risikonivået være ett år – i samsvar med regnskapsperioden – hvor vi stiller oss spørsmålet: hva er den minste avkastningen (største tap) vi kan tåle innenfor et regnskapsår og samtidig ha tilstrekkelig likviditet? Dette er den mest fundamentale beslutningen som en må ta i forbindelse med forvaltning av midler, og den er det bare politikerne i den enkelt kommune som kan ta.

Når det ønskete avkastnings-/risikonivå er fastsatt må forvaltningsavkastningen sammenliknes med noe for å avgjøre om den faktisk oppnådde avkastning er tilfredsstillende gitt den risiko som er tatt. Slik sammenlikning (benchmarking) gjøres som regel mot etablerte indekser eller sammensetningen av indekser, som har tilnærmet samme risiko som den angjeldende forvaltning.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle