/Kommunal Finanshåndbok

Tidspreferanse og risikofri rente

Et grunnleggende prinsipp innenfor finansteorien er at konsum i dag verdsettes høyere enn konsum i framtiden. Dette betyr i praksis at dersom en låner ut 100 kr. i dag så ønskes dette kompensert ved en tilbakebetaling av et høyere beløp på tidspunkt for tilbakebetaling. Denne tidspreferansen kan gis et uttrykk i form av den avkastning som må aksepteres for å utsette konsum i dag mot å ta det igjen i fremtiden. Så lenge beløpet som lånes ut og det som mottas tilbake begge er kjent med sikkerhet, kan tidspreferansen også ses på som en risikofri avkastning.


Publisert: 0606.0202.15151515

I en økonomi som er optimal tilpasset, vil tidspreferansen tilsvare den risikofrie renten – eller den finansavkastningen som kan mottas med sikkerhet. Som indikasjon på risikofri rente benyttes ofte renten på mellomlange statspapirer. Nedenfor vises utviklingen i den effektive renten på 3 års norske statsobligasjoner de siste 10 år:

3arstatsrente

Gjennomsnittlige effektiv rente for 10-års perioden utgjør 4,68 % eller i underkant av 5 %. Den risikofrie renten kan også ses som en kombinasjon av realrente og inflasjon, hvor realrenten er den observerte markedsrenten fratrukket den observerte inflasjonen i samfunnet.

Eller, den forventete realrenten er lik den forventete markedsrenten minus den forventete inflasjonen. Hvis vi for eksempel legger til grunn en risikofri rente på 4,5 % ville denne kunne deles opp i forventet inflasjon på 2,5 % og forventet realrente på 2,0 %.

I utgangspunktet vil en risikofri rente på 4,5 % pro anno (p a), være den minimumsavkastningen vi vil kunne regne med å få over tid for å låne bort penger, og hvor vi med sikkerhet vil få tilbake beløpet ved avtaleperiodens utløp.

risikofriavkastning


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle