Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven

Regjeringen Solberg har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. I statsbudsjettet er det varslet endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven).

Publisert:

Merverdiavgift

Følgende endringer er foreslått:

  • Departementet foreslår at borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon omfattes av kompensasjonsloven.
  • Det vil bli gitt forskriftsbestemmelser som regulerer vilkårene for hva som skal til for at borettslag og eierseksjonssameier blir kompensasjonsberettigede.
  • Konkurransebegrensningsbestemmelsen i kompensasjonsloven videreføres uendret. Etter Finansdepartementets syn er det ikke behov for å endre konkurransebegrensningsbestemmelsen for eventuelt ytterligere å utnytte handlingsrommet etter EØS-avtalen. Det fremheves samtidig at brukerbetaling skal være et mer sentralt kriterium i vurderingen av hva som anses som økonomisk aktivitet.
  • Det foreslås en presisering i kompensasjonsloven om at fylkeskommunale skoler ikke gis kompensasjon dersom internatdelen leies ut til andre enn skolenes egne elever.