SKD-melding nr. 15/11 Kompensasjon for merverdiavgift

Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Spørsmålene er aktualisert gjennom saker og andre henvendelser i 2011.

Publisert:

Merverdiavgift

Spørsmålene gjelder begrensninger av kommunenes rett til kompensasjon (§ 4), tidfesting (§ 6), overføring av justeringsrett (§ 16) og dokumentasjon av kompensasjonskrav (§ 12). Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester omtales kort.