Skatt

Konsekvenser for skatteoppkrever sine arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Skattedirektoratet, NKK og Oslo kemnerkontor har gjennomført en utredning om dette. Utredningen er gjennomført på bakgrunn av NKKs høringsuttalelse til EDAGordningen. EDAG vil ha store konsekvenser for mange av arbeidsoppgavene våre når det innføres. Vi oppfordrer derfor alle til å lese utredningen. Kommentarer kan sendes til NKKs fagutvalg skatt

Les mer »

Høring – forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

NKKs høringssvar: Vi viser til høringsbrev av 8.1.2013. NKK er enig i departementets vurderinger og forslag til nye, likelydende, bestemmelser i ligningsloven § 6-2 (nytt nr. 2) og merverdiavgiftsloven § 16-2 (nytt tredje ledd) som lyder: «Advokater plikter, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, etter krav fra ligningsmyndighetene å gi opplysninger om innskudd og gjeld, pengeoverføringer,

Les mer »

Høring av forslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skatteyter unde den forberedende klagesaksbehandlingen

NKK er enig i departementets forslag om å gi skattekontorene kompetanse til å endre vedtak til skattyterens gunst. Det vil spare ressurser og gjøre at krav som selv skattekontoret mener ikke er korrekte, kan bortfalle tidligere enn om skatteklagenemnda måtte fatte vedtak først. Les hele NKKs høringssvar Les høringsnotatet fra Finansdepartementet

Les mer »

Kontaktmøte mellom Skattedirektoratet og NKK

NKK hadde 5. desember 2012 kontaktmøte med Skattedirektoratet hvor temaene arbeidsgiverkontrollen, rutiner for fastsettingsområdet, Skatteoppkreverkonferansen, Altinn – mine krav og betaling, grensesnitt SKD ble tatt opp. Les referat

Les mer »