/Kommunal Finanshåndbok

Rutiner for finansforvaltningen

§ 8 i ny finansforskrift understreker viktigheten av å etablere administrative rutiner og betryggende internkontroll for finansforvaltningen. I merknadene til paragrafen sies det at det vil være naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset forvaltningens kompleksitet.


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515

Rutiner for vurdering av finansiell risiko skal inneholde prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer av finansiell risiko før avtaleinngåelse. Kommunen må selv kunne foreta de nødvendige faglige vurderinger, og det gjelder også for håndteringen av den finansielle risikoen som dette innebærer.

For at administrative rutiner skal kunne være under betryggende kontroll må de være skriftlige, klare og konkrete. De må være utformet som instrukser og/eller fullmakter med hensyn på å utføre en aktivitet hvor det etterpå lar seg gjøre å etterprøve gjennom internkontroll/kvalitetssikring om instruksen/fullmakten er fulgt.

Den operative strukturen bør være basert på en plattform med atskilt funksjon mellom den eller de som har fullmakt til å utførekonkrete finansielle transaksjoner og den eller de som har fullmakt til å kontrollere og bokfører transaksjonen. Kopi av protokoll for anbudsrunder og avtaler/kontrakter/sluttsedler i forbindelse med finansiell transaksjoner bør (i tillegg til regnskapsføringsbehovet) arkivers på en slik måte at de er lett tilgjengelig for senere kvalitetssikring/vurdering.

”Uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning” skal vurdere/kvalitetssikre rutinene, og kommunestyret skal påse at dette finner sted. Slik vurdering bør finne sted en gang i året basert på gjennomgang av forrige kalenderårs finansaktiviteter.

Dersom kopi av finansreglement og dets kvalitetssikring, samt kopi av relevante instrukser, fullmakter, rutiner, protokoller, avtaler, kontrakter, sluttsedler og finansielle rapporter er samlet på ett sted (”Internkontrollpermen”), vil dette i betydelig grad kunne lette vurderingen av rutinene (og i seg selv bli en ny ”rutine”).


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle