Til innhold

Rundskriv H-4/13 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2014

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og fylkeskommuner for regnskapsåret 2014, jf. regnskapsforskriften § 13-5:


Publisert: 24. september 2013
Kategori:
2424.0909.13131313
  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0. Forholdstallet defineres ved [ (1 + diskonteringsrente) / ( 1+ forventet lønnsvekst) - 1 ] * 100.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,65 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.
  • Nye levealdersforutsetninger og virkningene av pensjonsreformen implementeres ikke i beregningen av pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene for 2014.

Les hele rundskrivet


ANONNSØRER

chevron-down