Rundskriv H-2/21 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2022

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2022, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6:

Publisert:

Kommuneregnskap
 • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
 • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50
  prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
 • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene
  være lik diskonteringsrenten.
 • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
 • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst,
  fratrukket 0,75 %.
 • Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene.
 • Beregningene skal foretas med alle vedtatte endringer i offentlig tjenestepensjon per 1.1.2020.