/Kommunal Finanshåndbok

Risikopremie og fremmedkapital (renter)

Utgangspunktet for beregning av risikopremien på gjeld er en vurdering av sannsynligheten for at institusjonen/foretaket/bedriften som har utstedt lånet (heretter kalt obligasjon) ikke er i stand til å møte obligasjonens forpliktelser i dens løpetid. Beregningen av risikopremien vil følgelig være en funksjon av foretakets finansielle situasjon herunder inkludert en vurdering av den generelle markedsrisikoen som råder for institusjonen/foretaket/bedriften – samt hvilke sikkerheter/prioriteringer som evt. innehas av obligasjonen. Den risikopremien som settes for obligasjonen, må som et minimum dekke forventet tap for obligasjonen som er:


Publisert: 0606.0202.15151515

Forventet tap = Tapssannsynlighet x Misligholdsgrad.

Tapssannsynligheten estimeres med basis i det som er nevnt ovenfor, om forhold tilknyttet låntager og lånet. Med utgangspunkt i den tapssannsynlighet som estimeres, klassifiseres låntager/obligasjonen etter kredittkvalitet basert på en standardisert inndeling som benyttes av kreditt ratingbyråer og finansinstitusjoner.

Denne inndelingen kan vises som i tabellen under:
Oversikt over kredittratinger fra S&P og Moody's.

kredittratinger

Det er her viktig å skille mellom den rating som låntager gis, og den rating som en obligasjon utstedt av samme låntager, gis. Selv om tapssannsynligheten for ulike obligasjoner utstedt av en låntager, er den samme, vil misligholdsgraden kunne variere etter hvilken prioritering/ tilleggssikkerhet obligasjonen har.

På samme måte som markedspremien i aksjemarkedet ikke er konstant, men svinger over tid, er heller ikke risikopremien i rentemarkedet konstant.

Rent teoretisk vil den forventede avkastningen i obligasjonsmarkedet være:

Forventet avkastning = Risikofri rente + Forventet tap + Likviditetspremie.

Renteforskjeller ut over det som skyldes sannsynligheten for tap/nedgradering, gir opphav til en forventet meravkastning på ikke-statsgaranterte obligasjoner sammenlignet med statsobligasjoner. Denne forventede meravkastningen kan ses på som en likviditetspremie. Ikke-statsgaranterte obligasjoner er mindre likvide enn statsobligasjoner, og investorer vil kreve en høyere forventet avkastning for å eie mindre likvide investeringer.

Som et anslag på forventningsverdier på lang sikt kan vi sette opp følgende tabell:

forventningsverdier


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle