/Kommunal Finanshåndbok

Risiko i aksjer/grunnfondsbevis (egenkapitalbevis)

Det er primært den systematiske risikoen de fleste langsiktige sparere søker i aksjemarkedet, og den oppnår de ved å investere i mange enkeltaksjer, evt. også i flere markeder. Dette kan bl.a. gjøres gjennom investeringer i ”brede” aksjefond som ordinært må ha en spredning på minst 16 forskjellige aksjer/utstedere og ofte vil ha mange flere aksjer i sin portefølje. Det kan også gjøres gjennom en portefølje av enkeltaksjer dersom spredningen er god nok.


Publisert: 0606.0202.15151515

Selv om markedet for aksjer/grunnfondsbevis generelt går opp eller ned, eller ligger flatt, vil det alltid være enkeltpapirer/bransjer som p. g. a. mer selskapsspesifikke forhold har sine egne ”utviklingsbaner” - den usystematiske risikoen. I og med at det er det vektete gjennomsnitt av de usystematiske risikoene som utgjør den systematiske risikoen, er det åpenbart at den usystematiske risikoen for en vilkårlig enkelt aksje er større enn markedets systematiske risiko.

I hvilken grad en investor søker seg systematisk eller usystematisk aksjerisiko vil være avhengig av investorens mandat. For en langsiktig institusjonell investor (kommune med langsiktige finansielle midler, pensjonskasse, livselskap, etc.) vil det normale være at hovedvekten legges på den systematiske aksjerisikoen (hvor det mest systematiske vil være indeksforvaltning) og hvor det mer basert på erfaring og risikoevne, etter hvert også tas en del usystematisk aksjerisiko (jfr. passiv og aktiv forvaltning).

Begrensningen i den systematiske risikoen kan være at investeringer i aksjefond skal finne sted i fond som er godkjent hos kredittilsynet for markedsføring i Norge og i fond som har en anerkjent indeks som referanse.

En begrensning i den usystematiske aksjerisikoen vil f. eks. være at investeringer i enkelt aksjer skal skje i norske (evt. nordiske, europeiske?) børsnoterte aksjer med god likviditet. I tillegg skal ikke noen investering i en aksje utgjøre mer enn 20 % av den totale investeringen i enkeltaksjer.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle