/Kommunal Finanshåndbok

Revisors og kontrollkomiteens roller

Revisjonsforskriftens § 3, 3. ledd sier at ”Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte”, dvs. har forsvarlig oversikt og kontroll også i forhold til utøvelsen av (kommunens) finansfunksjoner.


Publisert: 0606.0202.15151515

Kommunerevisjonen kan i tillegg være uavhengig kompetanse iht. finansforskriftens §§ 5 og 8, forutsatt at kommunerevisjonen har den nødvendige faglige kompetanse på finansiell risiko.

Kontrollutvalget er ikke tillagt noen direkte rolle i kommunelovens § 52 eller finansforskriften, men finansforvaltningen er en del av økonomiforvaltningen.

Kommuneloven § 77, 4. 2.pkt sier: ”… Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak …”.

Kontrollutvalget har muligheten til å ta initiativet til forvaltningsrevisjonsprosjekt i f. m. kommunens finansforvaltning. I et slikt prosjekt er det ofte hensiktsmessig at finansforvaltningen i selskaper som er hel- eller deleiet av kommunen og som er viktige for kommunens tjenesteproduksjon, inkluderes.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle