Revidert KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og ajourførte standarder

Styret i GKRS har fastsatt revidert KRS nr. 2. I tillegg er KRS 6 ajourført med ny bestemmelser.


Publisert: 28. september 2015
Kategori:
2828.0909.15151515

Revidert KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
Styret i GKRS har fastsatt revidert KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptaktskost for balanseposter. Den reviderte standarden innebærer en omstrukturering og delvis omskriving av standarden, mens det i liten grad er gjort realitetsendringer. I vedlegg til standarden er det tatt inn en veiledning til hvordan standarden skal forstås og anvendes. Det er ikke vesentlige endringer i fastsatt standard sammenlignet med høringsutkastet. Den reviderte standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2015.

Les standarden her
Les oversendelsesbrevet her

Ajourførte standarder
KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning er ajourført med nye bestemmelser om noteopplysninger i fylkeskommunenes regnskaper om henholdsvis maritim sikkerhetsopplæring og tannhelsetjenesten. Videre er det på bakgrunn av innspill til foreningen foretatt noen korrigeringer og presiseringer i KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, herunder i veiledningen i standardens vedlegg A.

KRS nr. 6 kan leses her
KRS nr. 11 kan leses her


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle