Regnskapsinfo 3/20

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19) med ikrafttredelse fra 17.04.2020 er vedtatt, og oppheves 16.09.2020.

Publisert:

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19) med ikrafttredelse fra 17.04.2020 er vedtatt, og oppheves 16.09.2020.

Den midlertidige loven omhandler blant annet:

  • utvider fristene for regnskapsrevisor og årsregnskapene og -beretningene 2019 – § 5
  • åpner for fjernmøter i IKS’er, – § 4
  • og lemper på valgbarheten til kontrollutvalget – § 2

Den midlertidige loven finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-04-17-27
Det er også gjort en midlertidig endring i forskrift om budsjett og regnskap interkommunale selskaper. Representantskapet i interkommunale selskaper får utsatt frist før 15. september 2020 til å fastsette regnskapet for 2019. Den midlertidige forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-17-806

Utgifter og tapte inntekter knyttet til korona

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk behandlet på sitt møte den 31.3.20 hvilke konsekvenser korona viruset får for kommuneregnskapet og årsberetningen.

Fagkomiteen sluttet seg til at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i regnskapet for 2020 på bakgrunn av den oppståtte situasjonen. Det kan være grunn for å si noe i årsberetningen, spesielt under omtalen av kommunens stilling og resultat. Dette gjelder spesielt kommuner som er eksponert mot markedssvingninger. Fagkomiteen mente det likevel ikke er nødvendig at de som har avlagt årsberetning før situasjonen med koronaviruset oppsto, må trekke den tilbake og avlegge ny årsberetning. Informasjonsbehovet overfor kommunestyret og andre løses like bra på andre måter.

Når det gjelder eventuelle regnskapsmessige problemstillinger som vil være aktuelle for 2020, er det for tidlig å si noe om dette.
Når det gjelder føring av de merutgifter kommunene får som følge av korona viruset i 2020 kommenterte departementet dette i samme møte. Konklusjonen er at inntekter og utgifter som relateres til koronasituasjonen skal rapporteres i KOSTRA på vanlig måte.

NKKs forslag til føring:

For at kommunene skal få ut økonomisk informasjon om inntekter/utgifter knyttet til korona bør man opprette et prosjektnummer med eventuelle under prosjektnummer dersom man ønsker å få informasjon om på hvilke funksjoner/tjenester de ulike inntekter/utgifter berører. 

Tapte inntekter knyttet til korona bør også vises ved å inntektsføre den inntekten man skulle ha hatt på sin opprinnelig funksjon og art og så utgiftsføre samme inntekt på samme funksjon art men med tillegg av prosjektnummer.