Regnskapsinfo 2/16

  • Ny tolldeklarasjonsoversikt i Altinn
  • Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven
  • NKK har sendt i høringssvar til NOU 2016:14 Ny kommunelov

Publisert:

1. Ny tolldeklarasjonsoversikt i Altinn

Nå har Toll oppdatert sine nettsider med informasjon om ny tolldeklarasjonsoversikt i Altinn.

Det er viktig å presisere at denne ikke gjør beregningen. Mva-grunnlag og mva fremkommer ikke, kun statistisk verdi, toll og særavgifter. Det som dere kan bruke denne deklarasjonsoversikten til er å få avstemt om dere har fått inn alle tolldeklarasjoner, for deretter å kontrollere at de er riktig: De kan brukes for å beregne mva-grunnlag og mva.

Se: https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-direktoratet/tolldeklarasjonsoversikt-i-altinn/

Det understrekes at regler for beregning ikke har endret seg med ny ordning. Man må fremdeles forholde seg til tolldeklarasjon som viktig dokumentasjon samt forholde seg til regler knyttet til tollverdi (Beregningsgrunnlag er tollverdi + toll og andre avgifter).

Beskrivelser av hvordan deklarere, beregne, bokføre og innrapportere mva-grunnlag og mva finner du her: https://www.skatteetaten.no/mva-melding
Presentasjoner fra den eksterne samling skatteetaten hadde tidligere i år ligger her: https://www.skatteetaten.no/mva-kursholder

2. Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS

Regjeringen Solberg har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. I statsbudsjettet er det varslet endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). Følgende endringer er foreslått:

  • Departementet foreslår at borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon omfattes av kompensasjonsloven.
  • Det vil bli gitt forskriftsbestemmelser som regulerer vilkårene for hva som skal til for at borettslag og eierseksjonssameier blir kompensasjonsberettigede.
  • Konkurransebegrensningsbestemmelsen i kompensasjonsloven videreføres uendret. Etter Finansdepartementets syn er det ikke behov for å endre konkurransebegrensningsbestemmelsen for eventuelt ytterligere å utnytte handlingsrommet etter EØS-avtalen. Det fremheves samtidig at brukerbetaling skal være et mer sentralt kriterium i vurderingen av hva som anses som økonomisk aktivitet.
  • Det foreslås en presisering i kompensasjonsloven om at fylkeskommunale skoler ikke gis kompensasjon dersom internatdelen leies ut til andre enn skolenes egne elever.

De nærmere detaljene om endringsforslagene i statsbudsjettet kan leses her: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte–avgifts/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene/9-Merverdiavgift-kap-5521-post-70-/

3. NKK har sendt i høringssvar til NOU 2016:14 Ny kommunelov

NKK har avgitt uttalelse til økonomibestemmelsene i NOU 2016:14 Ny kommunelov.

Les NKKs høringssvar

4. NKK har sendt høringssvar til KRS 4

Les NKKs høringssvar