Regnskapsinfo

Regnskapsinfo sendes på e-post til medlemmer og tidligere kursdeltakere hos NKK.

Klikk her for å abonnere

Regnskapsinfo 4/20

Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l krever en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør

Oslo kommunerevisjon har bedt KMD om uttalelse angående om det må foreligge en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør for at innsynsrett skal kunne gjøres gjeldende.


Publisert: 2727.0404.20202020
Kategori:
2727.0404.20202020

Kommunelovens § 23-6 og § 24-10 sier følgende:
Kommuneloven § 23-6 regulerer hva kontrollutvalget kan kreve av opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre sine kontroller. Paragrafen har følgende ordlyd:

«§ 23-6. Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å
gjennomføre sin kontroll, fra
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven
b) interkommunale politiske råd
c) kommunale oppgavefellesskap
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller
sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige
leder, styret og den valgte revisoren for selskapet.

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er
nødvendig.

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om
kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om
hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling,
representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i
disse møtene.

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter
første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller
fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare
omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

§ 24-10. Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.
Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor.»

Svaret fra KMD:
KMD har kommet med følgende tolkningsuttalelse til Oslo kommunerevisjon om forståelsen av kommuneloven § 23-6 femte ledd, jf. § 24-10 den 20.4.20 om det må foreligge en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør for at innsynsrett skal kunne gjøres gjeldende:

«Kommunerevisjonen har lagt til grunn at kommuneloven § 23-6 femte ledd ikke gir kontrollutvalget og revisor grunnlag for innsyn og undersøkelser i private barnehager. Kommunerevisjonen peker i den forbindelse på at det ikke er foreligger en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og barnehagen.

Kommunerevisjonen ber om en tilbakemelding fra departementet på om det er riktig forståelse at det må foreligge en avtalerettslig forpliktelse for å komme inn under bestemmelsen i kommuneloven § 23-6 femte ledd.

Kommuneloven § 23-6 femte ledd lyder:

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Ifølge lovens ordlyd (første punktum) er det virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, som er omfattet. Av andre punktum følger det forutsetningsvis at det må foreligge en kontrakt mellom kommunen og virksomheten. Lovens ordlyd taler dermed klart for at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og virksomheten for at innsynsretten etter bestemmelsen kan gjøres gjeldende.


Forarbeidene trekker i samme retning. Gjennomgående bruker både NOU 2016: 4 Ny kommunelov og Prop. 46 L (2017–2018) uttrykk som "avtale" og "kontrakt" for å beskrive grunnlaget for innsynsretten.


Departementet legger etter dette til grunn at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og den aktuelle virksomheten for at kommuneloven § 23-6 femte ledd skal kunne komme til anvendelse.»


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle