Regnskapsinfo

Regnskapsinfo sendes på e-post til medlemmer og tidligere kursdeltakere hos NKK.

Klikk her for å abonnere

Regnskapsinfo 1/19

Bevilgningsoversikter/økonomisk oversikt til økonomiplan/budsjett og regnskap fra 1. januar 2020 og oppdatering av regnskapsstandarder

Obligatoriske oppstillinger
Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet., samt frister for oversendelse til departementet fremgår av kapittel 5 i ny gjeldende Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. fra 1. januar 2020.
Vedlagt følger avklaringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet angående disse obligatoriske oppstillinger, samt brev om avklaring føring av sosiale utlån


Publisert: 0808.1111.19191919
Kategori:
0808.1111.19191919

Andre avklaringer om obligatoriske oppstillinger:
Når byggelånsrenter inngår i anskaffelseskost, så hører også aktuell art med (selv om den ikke står i oversikten). Husk at det er reglene i budsjett- og regnskapsforskriften (+ gkrs) som avgjør regnskapsføringen og hvor utgifter mv. skal plasseres i oppstillingene.
I bevilgningsoversikten drift etter § 5-4 først ledd skal avskrivninger tas med i regnskapsoversikten. I økonomiplanen/årsbudsjettet kan man som det står i § 5-4 la være å ta med post 2 for avskrivninger, eventuelt sette posten til null.
Avskrivninger skal fortsatt fordeles på KOSTRA-funksjonene.
Oversiktene som er sendt ut er en hjelp/veiledning, men ikke nødvendigvis uttømmende hvilke KOSTRA-arter som skal tilordnes hvor.
Endring i regnskapsstandarder
Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.
Følgende standarder er oppdatert nå:

Oppdateringen som er foretatt er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift. De øvrige standardene er under arbeid og forventes fastsatt i løpet av året.


KRS nr. 8 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. I den endelige standarden er indikatorene for finansielle leieavtaler basert på den statlige regnskapsstandarden SRS 13 Leieavtaler, mens den foreløpige standarden var basert på NRS 14 Leieavtaler som gjelder i privat sektor. GKRS legger til grunn at de reviderte indikatorene ikke innebærer endringer med hensyn til hvilke leieavtaler som klassifiseres som finansielle. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.


KRS nr. 11 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle