Regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014

Fra regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Kompensasjonsinntekten skal fremkomme på egen linje i budsjett- og regnskapsskjema 2A og økonomisk oversikt investering. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift skal, i likhet med tidligere, regnes som en del av investeringens anskaffelseskost. Anleggsmidler aktiveres dermed fremdeles inklusive kompensasjonsberettiget merverdiavgift. GKRS har presisert dette nærmere i KRS nr. 2. Et unntak fra dette gjelder ved finansiell leieavtaler, hvor kompensasjonsberettiget merverdiavgift ikke regnes med i leiebetalingene. Dette er klargjort gjennom en endring i KRS nr. 8. Videre er det fastsatt endringer i notatet


Publisert: 17. februar 2014
Kategori:
1717.0202.14141414

Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon.

Notatet «Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til momskompensasjon» er opphevet, da det ikke lenger er behov for det.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle