/Kommunal Finanshåndbok

Referanseportefølje

En referanseportefølje som ”passer” den tenkte forvaltning må etableres. Skal det i referanseporteføljen være innslag av kortsiktige renteprodukter, bare lange renteprodukter, hvor lange, skal det være innslag av egenkapitalprodukter, bare norske, også internasjonale, skal eiendom være med, hva med hedge fond?


Publisert: 0606.0202.15151515

En referanseportefølje lages lettest ved å sette sammen en ”portefølje” med en kombinasjon av kjente og regelmessig publiserte indekser. Eksempler på slike indekser er:

Bank/likviditet:
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X)

Rentebærende portefølje:
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år (ST3X)
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X)
Oslo Børs Obligasjonsindeks, 3 år (BRIX indeksen)

Aksjer:br> Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
Morgan Stanley World Index (MSCI)

Ved valg av aksjeindekser må man være oppmerksom på at det finnes indekser som tar hensyn til at betalt utbytte reinvesteres (i selskapet) og indekser som ikke tar hensyn til dette. Den første typen kalles avkastningsindekser og gir det mest reelle bilde av investeringer i aksjemarkedet. I tillegg bør man kjenne til at noen aksjeindekser inneholder den fulle verdien av alle selskapene i indeksen, mens noen indekser bare inneholder verdien av de aksjene som er ”underlagt” fri omsetning og hvor f. eks. staten kan sitte som stor strategisk eier.
Ved avkastningssammenligninger skal den faktiske porteføljen og dens avkastning måles mot referanseporteføljen og dennes ”avkastning” i den angjeldende periode.
Sett i relasjon til vår eksempelportefølje kan vi sette opp følgende allokeringstabell med tilhørende referanseportefølje:

referanseportefolje

Hensikten med referanseporteføljen, strategisk og faktisk portefølje og minimums- og maksimumsrammer, er både å måle forvaltningens godhet mot noe som er sammenlignbart (relativ avkastning/relativ risiko) og på en enkel måte få frem den mer eller mindre eksponering (les risiko) som er tatt i de enkelte risikoklasser sammenlignet med strategi/ referanseportefølje.

Ved å måle den faktiske porteføljen mot referanseporteføljen (strategi) vil man kunne måle effekten av at enkelte aktivaklasser er over- eller undervektet relativt til strategi. En attribusjonsanalyse (forklaring til porteføljeresultat) viser hvordan mer/mindre avkastningen er skapt; enten ved allokeringsvalg eller ved seleksjon (verdipapirvalg).


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle