/Kommunal Finanshåndbok

Overvåkere

Liste over overvåkere.


0505.0202.15151515
Publisert: 0505.0202.15151515
Kategori:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderningsdepartementet har ansvaret for fire hovedområder vedrørende kommuneøkonomi:

  • totale inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet og fordelingen av inntektsrammene på ulike typer inntekter
  • fordeling mellom kommuner og mellom fylkeskommuner (inntektssystemet)
  • lovbestemmelser vedrørende kommuners og fylkeskommuners interne økonomiforvaltning
  • rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon

Når det gjelder håndhevelse av lovbestemmelser vedrørende kommuners og fylkeskommuners interne økonomiforvaltning, følger Kommunal- og regionaldepartementet opp de paragrafer i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper som dekker dette området. I praksis følger Kommunal- og regionaldepartementet opp fylkeskommunene, mens den løpende oppfølgingen av kommunene er delegert til fylkesmennene.

Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

En av disse forvaltningsoppgavene er overvåking av økonomien i enkeltkommuner og at kommunene følger økonomibestemmelsene i lov og forskrifter.

Finansdepartementet
Innenfor de rammene som Stortinget og regjeringen setter, skal Finansdepartementet, i tillegg til å planlegge og iverksette den økonomiske politikken og sørge for at det offentlige får innskatter og avgifter, overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene.

Finansdepartementet har som en del av sitt ansvar, penge- og valutapolitikken og ansvaret for å sikre finansiell stabilitet. Det er et hovedmål å sikre at finansaktørene er tilstrekkelig solide og at det er konkurranse mellom dem.

Myndigheten til å gi forskrifter og fatte enkeltvedtak i h. t. finanslovgivningen (sparebank-, forretningsbank-, forsikringsvirksomhets- og finansieringsvirksomhetsloven) er som hovedregel tillagt Kongen (regjeringen) og delegert til Finansdepartementet.

Finansdepartementet har i stor utstrekning videredelegert kompetansen til å fatte enkelt vedtak til Kredittilsynet.

Norges Bank
Norges Banks organisering og virksomhet reguleres gjennom sentralbankloven. Banken er et eget rettssubjekt eid av staten og har en viss selvstendighet i forhold til statsmyndighetene. Banken er underlagt forvaltningslov, offentlighetslov m.v. på lik linje med andre forvaltningsorganer.

Det følger av sentralbankloven § 1 at Norges Bank skal være et utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Norges Bank har ansvaret for finansiell stabilitet ved å bidra til å sikre robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og banken har rollen som likviditetsstøtte i siste instans (lender of last resort), i tilfellet selve det finansielle system skulle være truet.
I Norge utøves pengepolitikk av Norges Bank på vegne av regjeringen. Pengepolitikk er den delen av den økonomiske politikken som går ut på å påvirke renter og likviditet i markedet for norske kroner.
Målet for pengepolitikken er fastsatt av Regjeringen og forelagt Stortinget. Gjennomføringen av pengepolitikken er delegert til Norges Bank gjennom lov og forskrift.
Grenseflatene mellom Norges Bank og Kredittilsynet er mange, og det er derfor etablert samarbeid på flere fagområder de to institusjonene i mellom.

Kredittilsynet
Kredittilsynets organisering og virksomhet reguleres gjennom kredittilsynsloven. Kredittilsynet er et statlig forvaltningsorgan og ble opprettet i sin nåværende form ved endring av kredittilsynsloven i 1985 som innebar en sammenslåing av Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet. Lovene som direkte regulerer finansforetakenes organisering og virksomhet, er sentrale for utøvelsen av Kredittilsynets arbeid som i stor grad bygger på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Kredittilsynsloven fastsetter at Kredittilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig måte i samsvar med lov og formål. Tilsyn med finansforetakene og andre institusjoner underlagt tilsyn (verdipapirforetak, fondsforvaltere, oppgjørssentraler, børser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og inkassoselskaper) er viktig for å sikre finansiell stabilitet. Mye av Kredittilsynets arbeid går med til stedlige tilsyn og oppfølging av disse.

Som en del av Kredittilsynets arbeid, har det fått delegert myndighet i kurante konsesjonssaker (søknader om å få etablere konsesjonsbelagt virksomhet). I enkeltsaker hvor Finansdepartementet beholder myndigheten, skal Kredittilsynet forberede saken og innstille for departementet.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle