/Kommunal Finanshåndbok

Overordnete rammer

Med ”ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål” menes midler som skal kunne være tilgjengelige for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller innenfor en kort og mellomlang tidshorisont.


Publisert: 0606.0202.15151515

Kommunen må selv, ut fra egen økonomisk situasjon, forestående forpliktelser og forfallstidspunktet for disse, vurdere nærmere hva som må regnes som kortsiktig og mellomlangsiktig likviditetsoverskudd.

Som et utgangspunkt har departementet lagt til grunn at kortsiktig og mellomlangsiktig likviditetsoverskudd typisk er:

  • løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter,
  • en andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond,
  • ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd,
  • midler på selvkostfond,
  • midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal være disponible til enhver tid
  • ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell risiko og høy likviditet.

Kommuneloven § 52 nr. 3 angir at forvaltningen skal skje ”… under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall”. Dette innebærer at det til enhver tid skal være ledige likvider til å dekke utbetalinger. Kommunens midler må følgelig plasseres i verdipapirer med tilstrekkelig likviditet.

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyring er avgjørende for at kommunens eller fylkeskommunens daglige drift og investeringer kan utføres ”uten forstyrrelser” på grunn av mangel på likviditet. Likviditetsstyringen må sikre at kommunens og fylkeskommunens midler plasseres slik at det til enhver tid vil kunne være ledige likvider til å dekke løpende utbetalinger i tråd med lovens krav.

Slike likvider vil typisk være kontanter, bankinnskudd og verdipapirer med en gjenstående løpetid på tre måneder eller kortere.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle