Til innhold

Orientering om endring i forskrifter budsjett og regnskap for 2014

KRD har sendt ut orientering om endringer i forskrifter om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner, forskrift om særbudsjett og særregnskap for kommunale og fylkeskommunale foretak og forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for interkommunale selskaper.


Publisert: 29. november 2013
Kategori:
2929.1111.13131313

Kompensasjon for merverdiavgift, kjøp av aksjer og andeler
Fra budsjett- og regnskapsåret 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift føres i investeringsregnskapet i sin helhet, og bestemmelsen om overgangsperiode for inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon i investeringsregnskapet oppheves. Merverdiavgiftskompensasjonen skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler, og føres opp i egen linje i skjema 2 A Investeringsbudsjettet og Investeringsregnskapet, samt i skjema Økonomisk oversikt - Investering. Fom 2014 skal også kjøp av aksjer og andeler føres opp på egen linje i budsjett- og regnskapsskjema 2A. Tilsvarende endringer er også foretatt i skjema B - Investeringsdel i forskrift om særbudsjett og særregnskap for kommunale og fylkeskommunale foretak, samt skjema B - Kapitalbudsjett/-regnskap i forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for interkommunale selskap.

Vurderingsregler for gjeld og sikring og balanseføring finansielle eiendeler og forpliktelser
I forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner er det tatt inn bestemmelse om vurderingsregler for gjeld og sikring. For sikring skal vurdering til laveste verdi fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring, jfr. høringsutkast til KRS nr 11 - Finansielle eiendeler og forpliktelser. I forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner, forskrift om særbudsjett og særregnskap for kommunale og fylkeskommunale foretak og forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for interkommunale selskap er skjema for balanseregnskap endret slik at derivater skal fremkomme under henholdsvis kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld.


ANONNSØRER

chevron-down