Oppdatert KRS nr. 7

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen er oppdatert og tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten og det er derfor gjort en oppdatering av KRS nr. 7. Etter at rammeverket er oppdatert, vil KRS nr. 7 bli vurdert på nytt.


Publisert: 22. juni 2020
Kategori:
2222.0606.20202020

Forarbeidene til kommuneloven drøfter regnskapsføring av flerårige tilskudd til andre, jf. NOU 2016:4 kapittel 19.7.3.4. Utvalgets vurderinger er på generelt grunnlag innarbeidet i KRS nr. 7 gjennom et tillegg i punkt 3.1.2 nr. 6 om selvpålagte forpliktelser som følger av bevilgninger eller vedtak.

Krav til faste noteopplysninger er uttømmende regulert i budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-10 til 5-14. De punktene som omhandlet krav til noteopplysninger i KRS nr. 7 er derfor tatt ut. GKRS viser imidlertid til kravet i forskriften § 5-15 om noteopplysninger om andre forhold som er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen.

Den oppdaterte standarden gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Les standarden her


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle