NKKs høringssvar til høring – endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 30. november 2015 ut et høringsforslag om endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven. Høringsnotatet omhandler tilretteleggelse for teknologinøytrale løsninger, spørsmål i forlengelsen av at det er lagt til rette for elektronisk tinglysing, og enkelte tilgrensende spørsmål.

Publisert:

Skatt

Her er NKKs høringsvar:

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) er enige i forslagene til lovendringer og i begrunnelsene.

Vi vil særlig fremheve at vi er enig i at eksigible gjeldsbrev i tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 a bør videreføres, slik departementet inn på i punkt 5.2.2 side på 12 i høringsnotatet. Skyldneren har da skriftlig erkjent kravet og det er noe annet enn et hvilket om helst skriftstykke. Den sistnevnte ordningen inviterer mer til prosess. Det bør være nordisk rettssenhet på dette tidspunktet.