NKK har møtt skattedirektøren

Sentralstyret i NKK møtte 4. september skattedirektør Hans Christian Holte, Jan Magnus og Øyvind Strømme til et møte. Temaet for møtet var status i forholdet mellom skatteoppkreverne og skatteetaten.

Publisert:

Aktuelt fra NKK, Skatt

Nedenfor finner du referat fra møtet.

Viktig å se fremover og få til et godt samarbeid.
Det etableres et felles samarbeidsforum for SOFIE, KOSS og A-ordningen. Jan Magnus tar et initiativ til dette.
NKK mente det var manglende avklaringer om rollen til SKO i forbindelse med A-ordningen.
Arkivsiden er det viktigste for skatteoppkreverne nå når det gjelder KOSS. Øivind Strømme bekreftet at dette er en del av omfanget av KOSS, og at SKD vil se på realiseringen av dette nå.

Når det gjelder nye betalingsløsninger er det etablert et prosjekt for å innføre E-faktura. Det tas sikte på at E-faktura kan etableres i SOFIE i løpet av første halvår 2016. Det var et ønske fra NKK om å etablere kontakt med prosjektleder Marianne Thoresen. Jan Magnus sørger for det.
Når det gjelder andre betalingsløsninger, vil Jan Magnus komme tilbake til dette.
Det ble også diskutert arbeidsgiverkontroll og arbeidsmarkedskriminalitet. NKK ønsker faglige avklaringer/retningslinjer fra SKD, at SKD stiller opp på landsekkende faglige møter/samlinger og samstemte regioner på området arbeidsgiverkontroll.

Informasjon om arbeidet med nye oppgaver til kommunene
NKK informerte kort om sine tanker rundt dette og vil ta et initiativ overfor KS.

Hvordan samarbeide nasjonalt og regionalt
Utgangspunktet er at det operative samarbeidet mellom skatteetaten og skatteoppkreverne skjer på regionalt nivå. I regionene er det særskilte styrings- og kontrollmiljø som står for dette. I november vil det bli arrangert regionale skatteoppkreverkonferanser i alle regionene.
Det ble også diskutert om det er hensiktsmessig med et par møter i året på sentralt
nivå mellom NKK og SKD. I første omgang ble det bestemt at det skal holdes et oppfølgende møte til våren. Skattedirektøren kommer tilbake til det.

Skattedirektøren ble invitert til å holde et innlegg på NKK-konferansen 26. – 27. oktober 2015. Han ble også oppfordret til å invitere representanter for NKK på ulike nasjonale konferanser som skatteetaten arrangerer.