- Samarbeid mellom Sticos og NKK

Kurs: Innførsel av varer – for kommuner og fylkeskommuner

Ved innførsel av varer til Norge skal mva-registrerte virksomheter beregne og betale merverdiavgiften selv. Vi viser deg hvordan merverdiavgiften beregnes og bokføres i regnskapet.
Kursbeskrivelse:
Ved innførsel av varer til Norge skal virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret beregne og betale merverdiavgiften selv. I dette kurset går vi gjennom reglene for merverdiavgiftsberegning ved innførsel av varer fra utlandet. Kurset er særskilt tilrettelagt for kommuner og fylkeskommuner.
Innhold:

 • Importprosessen
 • Tolldeklarering
 • Mva-beregning
 • Bokføring
 • Dokumentasjonskrav
 • Midlertidig utførsel med gjeninnførsel
 • Behandling av frakt
 • Feil i deklarasjonen
 • Kreditnota fra leverandør
 • Ansattes utlegg
 • Varer av mindre verdi

Autorisasjonstimer/Fagområde: 1,5 t skatt/avgift
Kursholder: Beate Rognes, Rådgiver Sticos
Varighet: 1,5 t
Les mer her: https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs4096

Kurs: Grunnleggende regnskap for kommuner

Kurset er tredelt.
Innhold:
Del 1:
Kurset er en gjennomgang av kommunens styringsdokumenter og særtrekkene i kommunesektoren kontra privat sektor. Hvilke mål stilles til kommunal økonomiforvaltning og drifts- og investeringsregnskapets oppbygning og sammenheng?
Innhold:

 • Kommunens styringsdokumenter og lovhjemler
 • Særtrekkene i kommunal- og privat sektor
 • Hvilke tre må har man for økonomiforvaltningen i kommunen
 • Drifts- og investeringsregnskapets oppbygning
 • Sammenhengen mellom drifts- og investeringsregnskapet
 • Avskrivninger
 • Avdrag

Del 2:
Kurset tar for seg pålagte vedlegg til årsregnskapet og budsjett-/regnskapsskjemaenes formål og innhold. Videre ser vi på hva slags regnskap er kommuneregnskapet, og hvordan henter vi ut økonomisk informasjon.
Innhold:

 • Budsjettskjemaenes formål
 • Regnskapsskjemaenes formål
 • Skjemaenes innhold
 • Hva bær ligge i B1A/R1A (drift) og hva bør ligge i B2A/R2A (drift)
 • Innholdet B2A/R2A (investering) og hva skal ligge i B2B/R2B
 • Benevnelser på kommuneregnskapet
 • Oppbygging av en kontodimensjon for å hente ut økonomisk informasjon
 • Rapportering til staten – KommuneSTatRApportering

Del 3:
Kurset tar for seg skillet mellom hvilke inntekter og utgifter som skal posteres i drifts- og investeringsregnskapet. Videre gjennomgås kommuneregnskapets rammeverk, regnskapsprinsipper, krav til netto driftsresultat og interne finansieringstransaksjoners påvirkning på driftsresultat.
Innhold:

 • Hvilke inntekter og utgifter skal bokføres i drifts- og investeringsregnskapet
 • Varige driftsmidler
 • Vedlikehold og påkostning
 • Fellesanskaffelser
 • Reell eier
 • Kommuneregnskapets fundament (rammeverket)
 • Kvalitetskrav
 • Regnskapsprinsipper
  • Arbeidskapitalprinsippet
  • Anordningsprinsippet
  • Brutto prinsippet
  • Beste estimat
  • Forsiktighetsprinsippet
 • De økonomiske oversiktene

Fakta om foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK, og utdannet revisor. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler, og er i tillegg lærebokforfatter.
Les mer om del 1: https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs4086
Les mer om del 2: https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs4088
Les mer om del 3: https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs4089

Kurs: Seksuell trakassering - for arbeidstaker

Høsten 2017 startet en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale media, kalt metoo, som betyr «meg også». Personer som var blitt utsatt for seksuell trakassering ble oppfordret til å dele sin historie under emneknaggen metoo. Kampanjen satt seksuell trakassering på dagsorden, og har gjort mange bevisst på at seksuell trakassering er mer utbredt enn en har vært klar over, også i arbeidslivet, på tvers av sektor og bransje. Dette må ta slutt. Seksuell trakassering er etter norsk lov forbudt. Sticos har et nettkurs om seksuell trakassering for deg som arbeidstaker og omfattet av arbeidsmiljøloven.
Innhold
I dette kurset får du vite mer om:

 • hva seksuell trakassering og kampanjen metoo er
 • hvordan du som arbeidstaker kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i ditt arbeidsmiljø
 • om du som arbeidstaker plikter å varsle hvis du opplever at du selv eller andre i arbeidsmiljøet blir utsatt for seksuell trakassering
 • forhold du som arbeidstaker bør tenke over før man eventuelt varsler om seksuell trakassering
 • opplysninger som bør inntas i et varsel
 • hvem et varsel kan rettes til
 • fordeler ved å varsle
 • arbeidsgivers plikt når varsel er avgitt
 • gjengjeldelse
 • om den som er blitt utsatt for seksuell trakassering kan ha krav på oppreisning og erstatning

Varighet 0,5 timer.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 0,5 timer rettslære
Revisor: 0,5 timer annet
Les mer her: https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs4076

Kurs: Seksuell trakassering - for leder

Høsten 2017 startet en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale media, kalt metoo, som betyr «meg også». Personer som var blitt utsatt for seksuell trakassering ble oppfordret til å dele sin historie under emneknaggen metoo. Kampanjen satt seksuell trakassering på dagsorden, og har gjort mange bevisst på at seksuell trakassering er mer utbredt enn en har vært klar over, også i arbeidslivet, på tvers av sektor og bransje. Dette må ta slutt. Seksuell trakassering er etter norsk lov forbudt. Sticos har et nettkurs om seksuell trakassering for deg som er leder for arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven.
Innhold
I dette kurset får du vite mer om:

 • hva seksuell trakassering og kampanjen metoo er
 • hvordan du som leder kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i arbeidsmiljøet
 • konsekvenser av seksuell trakassering
 • hvordan du som leder kan tilrettelegge for at ansatte rapporterer hvis det forekommer seksuell trakassering i arbeidsmiljøet
 • hvordan håndtere mottak av varsel
 • håndtering av varsel, herunder hva som kjennetegner seksuell trakassering som ligger til arbeidsgivers ansvarsområde
 • gjengjeldelse
 • om den som er blitt utsatt for seksuell trakassering kan ha krav på oppreisning og erstatning

Varighet 0,5 timer.
Autorisasjon
Regnskapsfører: 0,5 timer rettslære
Revisor: 0,5 timer annet
Les mer her: https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs4078

Kurs: Oppsigelse og avskjed

Kurset omhandler reglene om oppsigelse og avskjed for arbeidsgivere og arbeidstakere som fullt ut omfattes av arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold.
Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.
Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.
Kurset er relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.
Innhold

 • Arbeidstakers avslutning av arbeidsforhold
  • Form
  • Bindingstid
  • Fantegang
  • Tilbakekall og tilsidesettelse
 • Arbeidsgivers adgang til å ensidig endre arbeidsavtalen
 • Avslutning av arbeidsforhold pga arbeidstakers forhold
  • Forskjell på oppsigelse og avskjed
  • Suspensjon
  • Advarsel
  • Sykefravær
  • Ugyldig fravær
  • Manglende eller utilfredsstillende arbeidsutførelse
  • Prøvetid
  • Oppnådd aldersgrense
  • Forhold ved arbeidstaker som aldri kan være oppsigelsesgrunn
 • Oppsigelse på grunn av arbeidsgiver eller virksomhetens forhold
  • Utvelgelse
  • Annet passende arbeid
 • Saksbehandling
  • Drøftelser med tillitsvalgte
  • Melding til NAV
  • Omstillingsloven
  • Individuelle drøftelsesmøter
  • Krav til form og innhold
 • Attest

Varighet 2 timer.
Autorisasjon
Regnskapsfører: 2,5 timer rettslære
Revisor: 2,5 timer annet
Les mer her:
https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs3945

Kurs: Arbeidstid, mertid og overtid

Kurset tar for seg arbeidsmiljølovens ulike bestemmelser om arbeidstid. Hvilke grenser gjelder for alminnelig arbeidstid, samt forskjellen på merarbeid og overtid. Arbeidstiden kan organiseres på ulike måter ut fra driftsmessige behov i virksomheten, eller ønsker fra enkeltansatte. Lovens hovedregler om arbeidstid har en rekke unntaksbestemmelser dersom det inngås avtaler med arbeidstakere eller tillitsvalgte. Det kan være utfordrende å følge lovens bestemmelser når arbeidsoppgaver varierer i tid og omfang.
Innhold

 • Alminnelig arbeidstid
 • Nattarbeid
 • Søndags- og helgedagsarbeid
 • Vakt på vaktrom / beredskapstjeneste utenfor arbeidsstedet
 • Daglig og ukentlig hvile
 • Merarbeid
 • Overtidsarbeid

Varighet 30 minutter.
Autorisasjon
Regnskapsfører: 1 time rettslære
Revisor: 1 time annet
Les mer her:
https://www.sticos.no/kurs/kursdetaljer?kurs=kurs3929

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle