MVA tiltak som følge av Covid19

Regjeringen har foreslått to tiltak som gjelder merverdiavgift på grunn av Covid19:
1) Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller i april 2020 til 10. juni 2020, og 2) midlertidig reduksjon av lav avgiftssats fra 12 % til 8 %. Den 21. mars 2020 ble det under behandlingen i Stortinget enighet om tiltak nr. 1, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til tiltak nr. 2. Nedenfor kan du lese mer om dette.


Publisert: 24. mars 2020
Kategori:
av advokat Cecilie Dyrnes og advokat Ingrid Hatlo, EY
2424.0303.20202020
av advokat Cecilie Dyrnes og advokat Ingrid Hatlo, EY

Utsatt frist for innbetaling
Merverdiavgift for 1. avgiftstermin (januar/februar) forfaller etter hovedregelen til betaling den 10. april. På grunn av helligdager i påsken er forfall i år den 14. april 2020. Denne forfallsdatoen utsettes til den 10. juni 2020. Selv om frist for innbetaling utsettes, skal det innleveres skattemelding for merverdiavgift som normalt.

Midlertidig reduksjon av lav avgiftssats
Lav avgiftssats på 12 % blir midlertidig redusert til 8 % til og med 31. oktober 2020, men det er p.t. politisk uenighet om fra hvilket tidspunkt reduksjonen skal gjelde.

Dette vil gjelde f.eks. persontransport, hotellovernatting, camping, museer, opplevelsessentre (badeland) og fornøyelsesparker. For kommunene vil særlig museer og badeland være aktuelt.

Selv om Stortinget i sitt anmodningsvedtak til Regjeringen ønsket at reduksjonen skal ha tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2020, foreslo Regjeringen at reduksjonen først skal gjelde
fra 20. mars 2020. Regjeringen mente at en tilbakevirkende reduksjon kan medføre utfordringer i forhold til EØS-avtalens statsstøtteregler, og at det kreves en notifikasjon til EFTAS overvåkingsorgan ESA.

Etter behandlingen i Stortinget skriver Finanskomiteen at de støtter en reduksjon av avgiftssatsen til og med 31. oktober 2020. Komiteen gir imidlertid uttrykk for at ikrafttredelse skal skje 1. april i stedet for 20. mars, slik Regjeringen foreslo. Finanskomiteen viser videre til at EU som følge av Covid19-situasjonen er i ferd med å gjøre en oppmyking av statsstøttereglene, og ber Regjeringen om å foreta en fornyet vurdering i tråd med disse justeringene i EU-regelverket hva gjelder spørsmålet om satsreduksjonen kan gis tilbakevirkende kraft allerede fra 1. januar. Komiteen understreker at en reduksjon tilbake i tid vil medføre et aktivt grep for å støtte de bransjene som er hardest rammet. Regjeringen har frist til fredag den 27. mars 2020 med å legge frem et nytt forslag. For det tilfelle at satsreduksjonen ikke gis tilbakevirkende kraft, understreker Finanskomiteen at det vurderes om lav avgiftssats i stedet skal reduseres ytterligere eller om det skal iverksettes andre tiltak.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle