Merverdiavgift

Merverdiavgift – opphevelse av fritaket for tjenester i siste omsetningsledd på offentlig vei og baneanlegg

I statsbudsjettet for 2013 foreslår Regjeringen at fritaket for tjenester på offentlig vei og baneanlegg fjernes med virkning fra 1. januar 2013. Dette betyr at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av tjenester til offentlig vei og baneanlegg, herunder kommunale og fylkeskommunale veier. For kommunal sektor betyr dette økt kostnad på bygging av vei. Slike

Les mer »

SKD-melding nr. 15/11 Kompensasjon for merverdiavgift

Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Spørsmålene er aktualisert gjennom saker og andre henvendelser i 2011. Spørsmålene gjelder begrensninger av kommunenes rett til kompensasjon (§ 4), tidfesting (§ 6), overføring av justeringsrett (§ 16) og dokumentasjon av kompensasjonskrav (§ 12). Ny

Les mer »

Spørsmål om overdragelse av justeringsrett

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet – BFU 22/11 En kommune som får overdratt et vann- og avløpsanlegg kan overta justeringsrett for inngående merverdiavgift på anlegget. Et anlegg som utbygges i flere etapper over flere år ble ansett som flere kapitalvarer. Justeringsperioden for hver kapitalvare løper fra det blir gitt midlertidig brukstillatelse. For deler av anlegget som var

Les mer »
Rull til toppen