Merverdiavgift

MVA kompensasjon: Forenkling i dokumentasjonskravene for private enheter?

Den norske Revisorforening (DnR) og Hovedorganisasjonen Virke har sammen tatt et initiativ overfor Finansdepartementet i forhold til private enheters rett til MVA kompensasjon. Henvendelsen gjelder dokumentasjonskravene, og DnR og Virke anmoder Finansdepartementet om forenklinger. Bakgrunnen er at reglene pr. i dag krever at den private enheten må kunne fremlegge kopi av kommunenes/fylkeskommunenes tildelingsbrev til brukerne

Les mer »

Prinsipputtalelse om idrettsanlegg og momskompensasjon

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 24. mai i år gjort rede for hovedprinsippene i kommunens rett på momskompensasjon for idrettsanlegg. Det er særlig skillet mellom å stille idrettsanlegg til disposisjon for allmennheten og utleie som avskjærer retten på momskompensasjon det blir gjort rede for. Hensynet til konkurrerende private virksomheter belyses og det fremgår av uttalelsen

Les mer »

Finansdepartementet med uttalelse om MVA kompensasjon for Stavanger Konserthus

Finansdepartementet har i et brev av 10. juni 2013 vedrørende Stavanger Konserthus uttalt at virksomheten delvis driver økonomisk virksomhet i konkurranse med andre, og derfor må tilbakebetale deler av tidligere utbetalt MVA kompensasjon. Dette er den første enkeltsaken som Finansdepartementet publiserer om dette emnet, der EØS-avtalens forbud mot ulovlig statsstøtte står sentralt. Finansdepartementet har siden

Les mer »

Momskompensasjon for boliger med helse eller sosiale formål

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipp uttalelse hvor de redegjør for at det har vært ulik praksis for momskompensasjon for denne type boliger. I uttalelse trekker de også frem noen retningslinjer for hvordan skattekontorene skal praktisere regelverket. Uttalelsen gjør et skille hvor eiers tilsyn med boligen ikke er tilstrekkelig for å kunne si at en bolig

Les mer »

Høyesterettsdom – Torneby Sameie – spørsmål om kompensasjon

Høyesterett har avsagt dom i en sak hvor åtte foreldre til psykisk utviklingshemmede ungdommer, i samarbeid med kommunen, bygde et bygg med tilpassede leiligheter for sine barn. Dette ble organisert som et bosameie hvor den enkelte eide sin egen seksjon. Det ble søkt kompensasjon for merverdiavgift i medhold av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav

Les mer »

Kompensasjonsloven §§ 3, 4 og 6 – asylmottak, flyktningeboliger og periodisering

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om momskompensasjon for asylmottak , flyktningeboliger og foreldelse. Særlig interessant i uttalelsen er en presisering som gjelder anskaffelser til flyktningeboliger hvor det sies følgende: «Følgelig anser vi at det ikke vil foreligge rett til kompensasjon for kommunene for merverdiavgiften på inventar og utstyr som stilles til disposisjon for beboere de

Les mer »
Rull til toppen