Merverdiavgift

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

NKK har sendt brev til Finansdepartementet og finanskomiteen på Stortinget. I brevet ber vi Regjeringen og Stortinget om å gjennomføre de samme endringene i reglene om justering i merverdiavgiftsloven som Regjeringen foreslår i merverdiavgiftskompensasjonsloven.

Les mer »

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

I et brev av 2. november 2016 ba Skattedirektoratet om Finansdepartements syn på om en kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgifts- og kompensasjonslovens forstand slik at det utløses rett eller plikt til å foreta justering av merverdiavgift.

Les mer »

Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger

Som en del av kommunereformen er det flere kommuner som har besluttet sammenslåing. I et tilfelle hvor det er besluttet sammenslåing har de berørte kommunene nylig tatt kontakt med Skattedirektoratet for å få avklart om kommunesammenslåingen er en såkalt justeringshendelse.

Les mer »

Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Regjeringen Solberg har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. I statsbudsjettet er det varslet endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). Følgende endringer er foreslått: Departementet foreslår at borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns

Les mer »

Avgiftsmyndighetene snur i kulturhussakene

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Kort tid etter Finansdepartementets avga sin tolkningsuttalelse om praktiseringen av konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven har Skattedirektoratet avgjort klagene fra Stavanger konserthus IKS og Kilden konserthus IKS i de såkalte kulturhussakene.

Les mer »

Konkurransebestemmelsen og merverdiavgiftskompensasjon – ny fortolkningsuttalelse fra Finansdepartementet

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Finansdepartementet har nylig gitt en fortolkningsuttalelse om sitt syn på den såkalte konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. Etter konkurransebestemmelsen foreligger det ikke rett til kompensasjon dersom en kommunal eller fylkeskommunal virksomhet driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med andre som ikke har kompensasjonsrett.

Les mer »